Admir Blitović – novi magistar islamskih nauka


Uspješnom odbranom disertacije ”Kontekstualiziranje islamske misli u Evropi sa posebnim fokusom na odnos vjere i države”, kandidat je postao nosilac titule magistra islamskih nauka iz oblasti islamske kulture i civilizacije. Današnju svečanost su svojim prisustvom uveličale i brojne zvanice, gosti i prijatelji, među kojima i prof. dr. Zuhdija Hasanović, dekan FIN-a, te dr. Osman-ef. Kozlić, muftija banjalučki.

Komisija u sastavu doc. dr. Nedim Begović, predsjednik komisije, prof. dr. Ahmet Alibašić, mentor i doc. dr. Asim Zubčević je izrazila zadovoljstvo urađenom disertacijom, istakavši da se radi o radu koji je kvalitetan, dobro urađen i sa predispozicijama da posluži kao osnova za daljnja istraživanja.

Tematski gledano, magistarski rad kandidata Blitovića je podijeljen u pet tematskih cijelina. Predmet istraživanja je analiza različitih pokušaja kontekstualizacije islamske misli, odnosno pokušaj interpretacije problema i pitanja sa kojima se suočavaju muslimani u Evropi. Islamski učenjaci, čija su mišljenja spomenuta u radu, zastupaju tezu da je moguće živjeti u Evropi kao musliman, pridržavajući se osnovnih učenja islama, a pri tome ispunjavajući osnovne građanske dužnosti koje evropske zemlje zahtijevaju od svojih građana.

Kontekstualizacija ima svoje utemeljenje u islamskim znanostima i mišljenjima kao što su: nauka o povodima objave kur'anskih ajeta, nauka o povodima objave hadisa, intelektualni napor pojedinih ashaba, pravna preferencija, običaj, javni interes, istislah, intencije Šerijata, promjena vremena i okolnosti, pravne olakšice i fetve islamskih reformatora u devetnaestom i dvadesetom stoljeću. Pitanja oko kojih je potrebna kontekstualizacija su slijedeća: „Trebaju li se muslimani izolovati od društva ili da pristanu na asimilaciju? Da li se onaj koji uzima državljanstvo, izjavljujući da će poštivati Ustav i poredak u sukobu sa islamom ili ne? Kakav je propis u vezi sa mesom koje se prodaje u tržnicama i koje se spremljeno prodaje u restoranima? Kakav je propis nazivanja selama nemuslimanima?, itd.“

Većina posmatranih islamskih autoriteta i dokumenata u ovom radu smatra da vjerski pluralizam ima uporište u Kur'anu i sunnetu, te da je on stoljećima bio prisutan u muslimanskim državama. Tako jedan od navedenih autora smatra da islam ne prepoznaje samo ispravnost manifestacija ranijih monoteističkih vjera, nego potvrđuje njihov doktrinalni identitet, a u više navrata poziva pripadnike ovih tradicija da se pridržavaju načela njihovih vjera.


Biografija mr. Admira-ef. Blitovića

Admir Blitović je rođen 25.4.1989, sin je Enesa i Bahrije. Kao odličan učenik je završio Osnovnu školu „Sulejman Omerović-Car“ u Maglaju (2004.), te Behram-begovu medresu u Tuzli (2008.). Nakon toga, upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu na kojem diplomira 2012. godine, da bi 2014. godine upisao i postdiplomski studij na istom Fakultetu. Od 1. januara 2016.godine radi kao imam, hatib i muallim u džematu Kolibe Gornje, MIZ Bosanski Brod, dok je od 1. marta iste godine i na dužnosti glavnog imama MIZ-e Bosanski Brod