Ahmed Hatunić – novi doktor islamskih nauka

Date:

“Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa”- tema je doktorske disertacije iz oblasti šerijatskog prava, koju je na Fakultetu islamskih nauka odbranio je Ahmed Hatunić, direktor Behran – begove medrese u Tuzli. Hatunić je doktorsku tezu uspješno odbranio pred komisijom u sastavu: vanredni profesor dr. Nedim Begović, predsjednik Komisije, vanredni profesor dr. Enes Ljevaković, član Komisije te vanredni profesor dr. Mustafa Hasani, mentor i član Komisije. 

Komparacija rješenja o porodičnim odnosima

U objašnjenju svoga istraživanja dr. Hatunić je istakao da je tema njegove doktorske disertacije fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u području porodičnih odnosa.

– Taj fikh je predstavljen u deklaracijama, rezolucijama, fetvama i istraživanjima koje je ova ustanova, koja se bavi šerijatskim pravom publicirala u prvih dvadeset godina svoga djelovanja, od osnivanja 1997. do 2017. godine – kazao je dr. Hatunić elaborirajući da je u njegovom radu ukratko prikazana povijest muslimanskog prisustva u Evropi, historijat nastanka Evropskog vijeća za fetve i istraživanja, njegova organizacija, te metodologija rada i djelovanja, uz kratki osvrt na perspektive njegovoga razvoja u budućnosti.

– Naročita pažnja posvećena je prikazu, analizi, komparaciji i znanstvenoj klasifikaciji rješenja do kojih je došlo Evropsko vijeće za fetve i istraživanja u području porodičnih odnosa, a rad sadrži cjelovitu studiju i komparaciju rješenja Vijeća na temu sklapanja bračnog ugovora, odnosa muža i žene u braku, razvoda braka, starateljstva nad djecom nakon razvoda, te prava i dužnosti žene u bračnoj zajednici – rekao je dr. Hatunić koji je istraživanje o EVFI radio na osnovu uvida u u njegove osnivačke dokumente, te analizirajući dokumente njegovih rezolucija, deklaracija, fetvi, preporuka i studija.

Kontinuiran i odgovoran rad

– Možemo konstatirati da je najveći rezultat koji je ono ostvarilo u svojih dvadeset prvih godina postojanja kontinuiran i odgovoran rad, koji je iznjedrio mnoštvo pravnih odluka koje se slobodno mogu smatrati specifičnim fikhom EVFI, koji je poseban u odnosu na razumijevanja i tumačenja šerijatskih propisa drugih akademija ili ustanova koje se bave šerijatskim pravom na planetarnom i regionalnom nivou. Broj odluka EVFI u svim segmentima šerijatskoga prava, koji je neuporedivo veći od broja onih koje su donijele druge svjetske akademije šerijatskoga prava, obim i naučna utemeljenost pratećih tekstova u kojima se kroz šerijatskopravne argumente objašnjava razložnost donošenja određene odluke, ukazuje na sistematičan, predan i znanstveno utemeljen rad članova i administracije EVFI – zaključio je dr. Hatunić koji je svoj rad počeo pisati na dvadesetu godišnjicu osnivanja Evropskog vijeća za fetve i istraživanja.

Također, naglasio je da će rezultate i plodove svog istraživanja predočiti i ponuditi organima i obrazovnim ustanovama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao dio priručnika u radu ili kao pomoćnu literaturu za izučavanje porodičnih odnosa u šerijatskom pravu i doprinosa Evropskog vijeća za fetve i istraživanja (EVFI).

M. K./Preporodinfo

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related