Ahmed Omerović, profesor u Behram-begovoj medresi, doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u srijedu, 26. januara 2022. godine Ahmed Omerović odbranio je doktorski rad na temu „Međunarodnopravni i politički aspekti doprinosa Republike Austrije afirmaciji Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici u periodu od 1992. do 1995. godine“.

Komisiju pred kojom je doktorska disertacija branjena činili su: prof. dr. Amir Karić (predsjednik), prof. dr. Dženeta Omerdić (mentor i član) te prof. dr. Zlatan Begić (član).

Odbrani doktorskog rada prisustvovao je muftija tuzlanski dr. Vahid Fazlović, direktor Behram-begove medrese dr. Ahmed Hatunić, direktor Instituta za društvena i religijska istraživanja dr. Šefko Sulejmanović, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva tuzlanskog dr. Mensur Husić, zastupnici u Skupštini TK-a Fahrudin Skopljak i Šekib Umihanić, savjetnik u Pedagoškom zavodu TK-a Izet Numanović, profesori Behram-begove medrese te mnogobrojni prijatelji i članovi porodice.

Cilj ovog doktorskog rada je utvrditi kako je Republika Austrija, pridržavajući se principa međunarodnog javnog prava, afirmativno djelovala u pogledu priznavanja nezavisnosti i integracije Bosne i Hercegovine u međunarodne organizacije, te se aktivno zalagala u međunarodnoj zajednici za zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini.

U radu je korišteno 429 bibliografskih jedinica, od čega se 192 odnosi na pravne akte, 146 na knjige, 71 na članke i studije te 20 na internetske stranice. Više od polovine izvora je sa engleskog i njemačkog govornog područja pri čemu su autori vodeći autoriteti iz oblasti koje korespondiraju sa predmetom istraživanja.

Ahmed Omerović osnovno obrazovanje je započeo u Bratuncu, a završio u Tuzli. Srednjoškolsko obrazovanje u Behram-begovoj medresi u Tuzli završio je 2003. godine, nakon čega je upisao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za sociologiju. Drugi ciklus studija, usmjerenje „Državno i međunarodno javno pravo“, završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u aprilu 2018. godine. Doktorski studij iz naučne oblasti „Državno i međunarodno javno pravo“ upisao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli akademske 2018/19. godine.

Nakon završenog fakulteta 2007. godine, počeo je raditi kao profesor u Behram-begovoj medresi, gdje je i danas zaposlen. Od akademske 2018/19. godine angažovan je, shodno odluci Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta kao istaknuti stručnjak iz prakse na Univerzitetu u Tuzli, a od 2021. godine imenovan je za koordinatora za saradnju s nevladinim organizacijama Muftijstva tuzlanskog. Ahmed Omerović je dugogodišnji saradnik Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, te je kao takav bio član komisija za izradu nastavnih planova i programa za srednje škole iz predmeta Demokratija i ljudska prava, Sociologija i Historija religija. Također je, kao saradnik Pedagoškog zavoda TK-a bio član komisije za polaganje stručnog ispita za predmete iz društveno-humanističke grupe, testator na eksternim maturama osnovnih i srednjih škola te trener i predavač na seminarima iz oblasti građanskog obrazovanja. Prošao je više obuka iz oblasti građanskog obrazovanja, interkulturalne saradnje, pisanja projekata i evropskih integracija u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS BiH, TPO fondacije, Centra za promociju civilnog društva (CPCD) i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Poznaje rad na računaru, te govori njemački i engleski jezik. Oženjen je i otac dvoje djece.

(A.D./Preporod.info)