Analize: Ovovremeni pristup mektebu i mektepskoj pouci

U vremenu u kojem živimo odgoj i obrazovanje imaju prvorazredni značaj i neizmjerljivu važnost. Allah dž.š., nam na tu važnost ukazuje u Kur’anu i kaže: ”Uči u ime Gospodara koji sve stvara” (Alek; 1.), te upozorava i opominje: ”O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti.” (Et-Tahrim; 6.) Mekteb je početna i temeljna odgojno-obrazovna ustanova u tradiciji Islamske zajednice u BiH. U tom smislu mekteb ima posebno mjesto, nezamjenjivu ulogu i izuzetno veliki značaj, te kao takav sistem poučavanja mekteb nema alternative.

Mekteb i mektepska nastava su kontinuirano bili tema u nekom od glasila Islamske zajednice; Preporod, Muallim, Novi Muallim, Glasnik IZ i Takvim, te u novije vrijeme radio BIR. Obzirom na mjesto, ulogu i značaj mekteba u odgojno-obrazovnom sistemu Islamske zajednice, vrlo je važno da mekteb i u buduće bude zastupljen u printanim i elektronskim medijima. Pohvalno je što se u IIN ”Preporod” u rubrici ”Mekteb” posljednjih mjeseci u kontinuitetu piše o mektebu i mektepskoj nastavi kroz iskustvo istaknutih muallima, polaznika mekteba, njihovih roditelja i novinarskih promišljanja.

U izradi je drugi draft/presjek novog Nastavnog PP mektepske nastave. Želimo čuti stručno, naučno i iskustveno mišljenje drugih, kako bi smo sa našim muallimima kao realizatorima i nosiocima inovativnih promjena na terenu, zatim polaznicima mekteba i njihovim roditeljima nastavili sa započetim procesom.

U proteklom vremenskom periodu organizovani su razgovori, radni sastanci i konsultacije sa pojedinim glavnim imamima, najuspješnijim muallimima, pedagoškim stručnjacima i drugim kompetentnim konsultantima. Održano je savjetovanje sa muftijama i glavnim imamima na temu ”Mekteb – središte islamskog poučavanja, odgoja i upućivanja”, zatim je sprovedena anketa među muallimima, glavnim imamima, roditeljima polaznika i džematskim odborima, te pripremljen prvi draft Nastavnog plana i programa mektepske nastave koji je analiziran na radnom sastanku Komisije za mekteb.

Pretpostavke za reformu

U izradi je drugi draft/presjek novog Nastavnog PP mektepske nastave koji će u najskorije vrijeme biti predočen Reisu-l-ulemi, te ponuđen Rijasetu i Vijeću Muftija na usvajanje i saglasnost. Sa čitaocima ”Preporoda” želimo podijeliti neka razmišljanja i dileme te im približiti mogući pristup reformi mekteba i mektepske nastave. Potreba da se upozna javnost i pripadnici Islamske zajednice te da se razgovara o promjenama i inovacijama je znak spremnosti i otvorenosti za iste, što je bitan preduvjet uspjeha za bilo koje promjene. Razumijevanje vremena, okolnosti i potreba procesa promjena u mektebu i mektepskoj nastavi je osnovna pretpostavka daljnjih aktivnosti na tom planu. U tom smislu nužne su slijedeće pretpostavke: pravovremene promjene imaju svoju svrhu i optimalno vrijeme; interaktivna komunikacija i piramidalne promjene su trajnije od centraliziranog pristupa; nove ideje i pristup potiču lančanu reakciju. Inovativne promjene u mektebu i mektepskoj nastavi između ostalog ogledaju se i u slijedećem: izrada novog Nastavnog plana i programa mektepske pouke za tri nivoa; izrada novih ilmihala shodno novom NPP mektepske pouke; Nastavni plan i program mektepske pouke bazira se na predmetno-časovnoj osnovi; u Nastavnom planu i programu utvrđeni su očekivani odgojno-obrazovni ishodi/postignuća mektepske pouke; aktivnije uključivanje roditelja u mekteb i afirmacija praktične primjene stečenog znanja.

Dileme pri izradi nastavnog plana

Neke od dilema s kojima smo se sreli prilikom razmjene iskustava i izrade Nastavnog PP mektepske pouke su: koliko dana u sedmici održavati mektepsku pouku;

–       mogućnost fleksibilnog vremena za mektepsku pouku koje bi više odgovaralo polaznicima meketeba i njihovim roditeljima;

–       smanjenje broja časova na sedmičnom i godišnjem nivou za pojedine predmete kao npr. Historija islama;

–       odrediti ili ustanoviti najpogodniji termin – vrijeme za vannastavne aktivnosti;

–       ne dovesti u pitanje potrebu uključivanja Bosanskog jezika, književnosti (dijaspora i povratnički džemati) i kulture u NPP mektepske pouke;

–       odrediti gornju granicu broja polaznika mekteba kada je potrebno angažovati drugog muallima/pomoćnika u mektebu;

–       koje oblike, metode i tehnike primjeniti kod polaznika mekteba u postupku evaluacije usvojenog gradiva;

–       kako unaprijediti proces i poboljšanje praktičnih efekata rezultata odgoja i poučavanja u mektepskoj nastavi.

 Uloga i značaj mektepske pouke se ogleda u činjenici da se u mektebu odvija kontinuirani vid islamskog poučavanja, odnosno mekteb predstavlja institucionalno organizovani islamski odgoj i obrazovanje. Rad u mektebu se zasniva na planu i programu odgojno-obrazovnog rada, kroz koji se pored osnovnog znanja o vjeri, osoba upoznaje sa odgojnim vrijednostima, usvaja islamske norme ponašanja, te praktično stječe vještine i navike primjene islamskih propisa i življenja u vjeri. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini kroz mekteb nudi odgovarajući sistem odgojno-obrazovnog rada koji uz stručne kadrove predstavlja snažnu ali i neophodnu pomoć u ispunjavanju roditeljske obaveze islamskog odgajanja djece.

Mektepska nastava ima cilj da se polaznici mekteba na temelju Kur'ana, Sunneta Božijeg Poslanika a.s., i tradicije muslimana Bosne i Hercegovine poštujući načela hanefijskog mezheba i maturidijskog akaida, kroz odgojno-obrazovni rad upoznaju i pouče osnovama islamskog vjerovanja i učenja, te osposobe za praktično življenje u din-i islamu, a shodno riječima Allaha dž.š., u suri Ali-Imran, 79. ajet: ”…Budite (Boži) učeni i pobožni ljudi jer vi Knjigu znate i nju proučavate!” i u suri El-Maide, 3 ajet: ”…zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”, kao i da Islamska zajednica ispuni preuzeti emanet i pokaže odgovornost prema svojoj osnovnoj misiji poučavanja svojih pripadnika.

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi/postignuća mektepske pouke

Mektepska pouka završava se određenim ishodima, rezultatima poučavanja. Jedna od inovacija u novom Nastavnom PP mektepske pouke jesu jasno definisani očekivani odgojno-obrazovni ishodi/postignuća mektepske pouke, koja se ogledaju u slijedećem: vjerska i opšta pismenost polaznika (čitanje i pisanje arapskog pisma, poznavanje i primjena tedžvidskih pravila); ovladavanje osnovnim znanjima islamske nauke; da polaznici mekteba nauče osnovne islamske propise, znaju nabrojati, imenovati, definirati, reproducirati i navesti; da polaznici razumiju osnovne islamske propise, da znaju opisati, objasniti, razlikovati, zaključiti, prevesti, demonstrirati i pokazati; da polaznici mekteba usvoje osnovne islamske vrijednosti i načela; da polaznici mekteba primjenjuju i prakticiraju usvojeno i naučeno u svakodnevnom životu; da su polaznici mekteba svijesni pripadnosti džematu i Islamskoj zajednici u BiH; da su polaznici mekteba svijesni pripadnosti islamskom ummetu; da polaznici mekteba imaju jasnu predstavu o značaju islamskog odgoja i nauke u savremenom životu i da budu evidentne razlike nivoa postignuća na početku I i na kraju III nivoa mektepske pouke.

Za bolje razumjevanje pripremljenog NPP mektepske pouke navodimo par pojašnjenja. Predloženi Nastavni PP mektepske pouke za razliku od važećeg NPP koji je definisan po razredima kao u osnovnoj školi, obuhvata tri nivoa mekteba, tj. polaznike starosne dobi od 6/7 do 14/15 godina. Polaznici prvog nivoa su od 6 do 8 god., drugog nivoa od 9 do 11 god., i polaznici trećeg nivoa od 12 do 15 godina. U okviru svakog nivoa na osnovu ukazane potrebe može se formirati 2. stepen.

 Autor je šef Odjela za mektepsku nastavu i mlade

Programskim sadržajima je obuhvaćena osnovna nastavna materija za svaki nivo koju polaznici mektepske pouke trebaju usvojiti, a također, NPP mektepske pouke sadrži i ostale sadržaje što omogućava dovoljan broj časova za vannastavne, fakultativne aktivnosti: obradu literarnih tekstova, pripremanje prigodnih programa, horska sekcija, izleti u prirodu i slično. U odnosu na važeći NPP mektepske nastave, predloženi Nastavni plan i program mektepske pouke je baziran na predmetno časovnoj osnovi na sedmičnom i godišnjem nivou i obim sadržaja je smanjen. Programske sadržaje 2. stepena svakog nivoa čine eventualno ne obrađene nastavne jedinice, obnavljanje, uvježbavanje i utvrđivanje pređenih sadržaja.

 Realizacija Nastavnog plana i programa

Realizacija Nastavnog plana i programa je predviđena na principu 4-6 časova sedmično za svaki nivo (I nivo 4, II nivo 5 i III nivo 6 časova) tako da je norma muallima 15 časova sedmično. Mektepska pouka se održava tri/četiri dana sedmično. Polaznici se upisuju u odgovarajući nivo mekteba po osnovu uzrasta/starosne dobi ili prema nivou predznanja.

Mektepska pouka se odvija odvojeno za svaki nivo. Najmanji broj polaznika za jedan nivo u grupi je 15, a najveći 30 polaznika. Ukoliko na nekom nivou ima 31 i više polaznika, formiraju se dvije grupe dotičnog nivoa. Na svakih slijedećih 30 polaznika formira se zasebna grupa. Prilikom izrade operativnog mjesečnog i sedmičnog plana rada predlažemo da se predvidi dovoljan broj časova za obnavljanje, uvježbavanje, utvrđivanje i provjeru stečenog znanja i vještina. Za svaki nivo vrši se izbor odgovarajućih dopunskih sadržaja (literarni sastavi, ilahije, rad sekcija, sportsko-rekreativne aktivnosti i drugo) kako bi se upotpunila realizacija godišnjeg plana i programa a sadržaj mektepske pouke učinio zanimljivijim, poticajnijim i svježijim.

Željeli smo kao predlagači NPP mektepske pouke da sa čitaocima ”Preporoda” podijelimo neka promišljanja, te da zatražimo podršku za poduzete korake i plan budućeg rada. Želimo čuti stručno, naučno i iskustveno mišljenje drugih, kako bi smo sa našim muallimima kao realizatorima i nosiocima inovativnih promjena na terenu, zatim polaznicima mekteba i njihovim roditeljima nastavili sa započetim procesom. Naša želja je da inovativnim pristupom mektebu sačuvamo pozitivno iskustvo i tradiciju postojeće organizacije mekteba, te otklonimo nedostatke i unaprijedimo slabe tačke.

Uprava za vjerske poslove – Odjel za mektepsku nastavu i mlade se zahvaljuje svima koji svojim aktivnostima, prijedlozima i sugestijama doprinose ispunjenju misijske i odgojo-obrazovne zadaće Islamske zajednice, posebno na polju mektebske pouke. Također, kao šef Odjela za mektepsku nastavu i mlade želim se zahvaliti direktoru Uprave za vjerske poslove Rijaseta mr. Nusret-ef. Abdibegoviću na svesrdnoj pomoći i podršci koju mi pruža u radu.

Cijeli tekst u printanom izdanju