Doktorirao hafiz Edin ef. Peštalić

 

U srijedu, 19. aprila na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorsku disertaciju odbranio je imam Džamije Kralj Abdullah hafiz Edin ef. Peštalić. Tema kojom se hafiz Peštalić bavio u svojoj doktorskoj disertaciji je “Recepcija idžtihada u reformatorskim tekstovima i studijama o Kur’anu u Bosni i Hercegovini”. Disertaciju je radio pod mentorstvom prof. dr. Enesa Karića. Univerzitetska komisija pred kojom je hafiz Peštalić stekao znanje doktora islamskih nauka bila je u sastavu: predsjednik komisije prof. dr. Džemal Latić, mentore i član komisije prof. dr. Enes Karić i član komisije prof. dr. Almir Fatić.
Predmet istraživanja u radu bila je recepcija idžtihada, tu prije svega mislimo na recepciju idžtihada i ideja uleme okupljene oko časopisa el-Menar među ulemom u Bosni i Hercegovini. Osnovni pojam koji prožima pomenuti rad je pojam idžtihada.
Zadatak ustanove idžtihada je da uvijek pronalazi odgovarajuće i najprikladnije oblike primjene šerijatskih propisa. Kroz idžtihad se pokazuje produktivnost i svevremena primjena šerijata.
U islamskoj pravnoj terminologiji idžtihad predstavlja tumačenje kur’anskih ajeta i sunneta, i traganje za pravnim normama u izvorima, ili rješavanje određenih pitanja čija se rješenja na prvi pogled ne naziru u Tekstu (Ibrahim Džananović), ali idžtihad predstavlja i kreativno mišljenje (Muhamed Arkun), disciplinirani intelektualni napor (Taha Džabir Alwani), racionalnu razradu normi koje su utemeljene na izvorima ili formulirane u njihovom svjetlu (Tarik Ramadan), svježe tumačenje izvora islama (Husein Đozo), stalno intelektualno obnavljanje duha islam (Adnan Silajdžić) itd.
U okviru zadate teme hafiz Peštalić se bavio mišljenjem bosanskih alima, tradicionalista, svjetovnih modernista i vjerskih modernista u vezi sa recepcijom idžtihada i reformističkih ideja općenito a studija o Kur’anu posebno u Bosni i Hercegovini. Okosnicu ovog rada predstavlja analiza idžtihada tradicionalista, svjetovnih modernista i vjerskih modernista u vezi sa gorućim pitanjima tog vremena.

Edin Peštalić je rođen 13. decembra 1982. godine, u Donjem Lukavcu, općina Gradačac, od oca Ekrema i majke Hafize. Osnovnu školu ’’Safvet-beg Bašagić’’ završio je u Gradačcu 1997. godine, a Behram-begovu medresu u Tuzli 2001. godine. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je diplomirao 19. septembra 2005. godine na predmetu tefsir. Tema diplomskog rada bila je: Stilističko tumačenje sure ad-Duha. U toku studija na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, s obzirom na prosjek ocjena, bio je jedan od studenata sa ’’Dekanove liste.’’
Pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini položio je hifz 12. decembra 2011. godine u Sarajevu.
Magistrirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 11. januara 2012. godine na predmetu tefsir. Tema magistarskog rada bila je: Tradicionalističko tumačenje Kur’ana u ’’Hikjmetu’’ (Tefsirske rasprave.) Doktorsku disertaciju na temu: Recepcija idžtihada u reformatorskim tekstovima i studijama o Kur’anu u Bosni i Hercegovini prijavio je 23. decembra 2013. godine.
Od jula 2006. godine zaposlen je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla kao imam, hatib i muallim u džematu Džamije ’’Kralj Abdullah.’’
Oženjen je i ima dvoje djece.
Do sada je objavljivao stručne radove u: Glasniku, Novom Muallimu i Zborniku radova Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.