Doktorirao hafiz Mensur Malkić

Hafiz Malkić je temu iz oblasti kiraeta “Pauzalne i početne forme u svjetlu autentičnih kiraetskih verzija” odbranio pred komisijom u sastavu: prof. dr. Enes Karić, predsjednik, prof. dr. Halil Mehtić, član i prof. dr. Dževad Šošić, mentor i član. Doktorska disertacija hafiza Malkića tretira važnu disciplinu za učenje i razumijevanje Kur’ana.