Džemal Bijedić-politička biografija

U izdanju „ Udruženja za modernu historiju“  knjiga „Džemal Bijedić-politička biografija“ štampana je na 430 stranica, obogaćena  sa 120 fotografija i velikim brojem dokumenata. U odnosu na prvo izdanje, koje je, kako ističe autor dr. Husnija Kamberović, imalo pozitivan prijem, kako  kod akademske zajednice, tako i na javnoj sceni uopće, drugo je djelimično dopunjeno i  to u dijelu koji se odnosi na Bijedićevu aktivnost neposredno nakon Drugog svjetskog rata.  Iz biografije Džemala Bijedića, sina Adema i Zarife. Rođen 1917. godine, poginuo 1977. godine, zajedno sa suprugom Razijom, u avionskoj nesreći kod Kreševa, iza kojih su ostali djeca: Dragan, Milenko i Azra, otac mu umro 1918. godine, a majka 1976. godine, vidimo da je imao veoma buran život. Sa svega godinu dana ostao je bez oca, pa je brigu o njemu preuzeo njegov amidža Bećir-aga. 

Džemal Bijedić je u Mostaru završio osnovnu školu i gimnaziju, a u Beogradu Pravni fakultet. On se u toku studiranja uključio u politički život, primljen je u SKOJ u oktobru 1939. godine, a u decembru iste godine, u mostarskoj partijskoj organizaciji, primljen je u članstvo Komunističke partije, tako da mu je politički rad bio preokupacija do kraja života. Zbog svojih političkih stavova od tadašnjih vlasti bio je više puta hapšen. U januaru 1940. godine izabran je za sekretara Mjesnog komiteta SKOJ-a, a sredinom 1940. za sekretara Oblasnog komiteta SKOJ-a za Hercegovinu. Rat ga je zatekao u Mostaru, gdje ostaje do 1942. godine, kada prelazi u Sarajevo, a sredinom juna 1943. godine, sa Šestom istočnobosanskom brigadom, našao se na Sutjesci, gdje se sa istočnobosanskim partizanskim jedinicama, probijao prema Istočnoj Bosni, gdje je uglavnom proveo ostatak rata. U Gradačcu je upoznao Raziju Ferhatbegović, tada partizanku, muhadžirku iz Rogatice, s kojom je stupio u brak. Iz Drugog svjetskog rata Džemal Bijedić je izašao sa činom majora Jugoslovenske armije, a odmah nakon oslobođenja Sarajeva / april 1945. god /, počeo je raditi u odjeljenju OZN-e za BiH, da bi početkom 1946. godine bio imenovan za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova u Vladi NR BiH.Sa mjesta pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Džemal Bijedić je 13. septembra 1948. godine imenovan za generalnog sekretara Vlade NR BiH, na kojoj funkciji je ostao do 19. februara 1949. godine. Od 1949. do 1958. godine aktivnost Džemala Bijedića se nastavila u Mostaru, gdje je prvo djelovao kao predsjednik Oblasnog odbora Narodnog fronta Hercegovine, zatim kao sekretar Oblasnog komiteta KP BiH za Hercegovinu, a potom i kao predsjednik Narodnog odbora sreza Mostar. Bio je sekretar Glavnog odbora SSRN BiH. Na izborima za Narodnu skupštinu BiH , 3. decembra 1950. Bijedić je izabran za narodnog poslanika sa područja sreza Mostar.On se tokom1950. godine zalagao za političku kampanju prilikom akcije skidanja zara i feredže, stavljajući akcenat upravo na političkim kampanjama, a ne primjeni sile.Početkom juna 1958. godine Džemal Bijedić je prešao na rad u Sarajevo, na dužnost člana Izvršnog vijeća  NR BiH, a u maju 1960. imenovann je za sekretara Saveznog izvršnog vijeća za zakonodavstvo i organizaciju, što je bio prvi Bijedićev skok na neku od saveznih funkcija u Beogradu, da bi 1962. godine bio ponovo imenovan za člana SIV-a i saveznog sekretara za rad.

Iz Beograda Džemal Bijedić se  1963. godine vratio u Sarajevo, gdje je 25. juna 1963. godine izabran za predsjednika Republičkog vijeća Skupštine BiH, gdje je ostao sve do sredine 1971. godine, kada je na prijedlog Josipa Briza Tita predložen za poziciju predsjednika SIV-a, na kojoj funciji je, u dva mandata, ostao do pogibije 1977. godine.

Cijeli tekst u štampanom izdanju „Preporoda“