Hadž 2017: Savjeti hadžijama

 

S raspoloživim iskustvom i skromnim znanjem, ovom prilikom, želim uputiti nekoliko savjeta našim dragim hadžijama. Posebno želim istaknuti neke tajne poruke hadža kojima nas je podučio veliki Imam Gazzali, Allah mu se smilovao i okoristio nas njegovim znanjem, koji je rekao da ništa tako slikovito ne podsjeća na smrt kao putovanje na hadž.

Općepoznato je da su hadžom zaduženi oni muslimani koji imaju potrebna sredstva za putovanje i zbrinjavanje porodice koja ostaje. Osnovna stvar je da sredstva s kojima se putuje moraju biti na halal način zarađena, u protivnom čovjek dovodi u pitanje ispravnost svoga hadža. Kada hadžija telbijom, koja je jedno od osnovnih obilježja hadža, doziva svoga Gospodara izgovarajući „Lebbejkellahumme – odazivam ti se Gospodaru“, ako je čovjek otišao na nedozvoljen način, može se desiti da odgovor Uzvišenog bude: „Nisi se ti odazvao, Moj robe“!

Kada čovjek obznani svoj hadž, a rodbina i prijatelji počnu da ga zijarete kako bi se halalili s njim i podijelili radost zbog dalekog puta, hadžija treba da bude stalno obuzet zahvaljivanjem Allahu, dž. š., na blagodati života, zdravlja i imetka koji mu je darovan. Jer on je jedan od rijetkih sretnika iz njegovog mjesta i zemlje koji će zijaretiti Kabu.

Kada dođe čas da se oprosti sa svojim ukućanima, komšijama i prijateljima, i kada oni počnu plakati za njim zbog rastanka, neka mu naumpadne čas rastanka kada ga umrlog budu iznosili iz njegove kuće i kada, zbog toga, budu plakali za njim.

Kada sjedne u prijevozno sredstvo, neka mu naumpadne ahiretska jahalica – tabut, na kojoj će ga odnijetu u ahiretsku kuću. Neka putujući puno spominje Allaha, čini dovu, uči Kur'an i donosi salavate na Vjerovjesnika, s.a.v.s., i neka izbjegava beskorisne razgovore. Neka stalno bude na pomoći svojim saputnicima i neka saburi na njihovim neprimjerenim postupcima. Neka se čuva grijeha i bude bogobojazan jer je to najbolja hadžijina opskrba. Jer ako je iskreno krenuo Allahu u goste, ne dolikuje mu da na tom putu griješi.

Kada stigne na mikat – mjesto gdje se skida dunjalučka odjeća, a oblači hadžska – ihrami, gdje se prije oblačenja te odjeće hadžije okupaju, neka mu naumpadne kada mu umrlom budu skidali dunjalučku odjeću radi kupanja, a oblačili ahiretsku. Kada obuče ihrame, koji se sastoje od dva čaršafa kao i ćefini, neka se još više čuva grijeha, neka puno uči telbiju i tekbire, na taj način slaveći, veličajući i zahvaljući Allahu, subhanehu ve teala, što mu je olakšao put i približio ga Kabi.

Kada bude ulazio u harem Kabe, neka uđe na vrata „Selam“ moleći Allaha Milosnog da ga On sa selamom u Džennet uvede. Kada ugleda Kabu, kuću Allaha Svemoćnog, neka mu naumpadne gledanje u plemenito lice Svemilosnog. Kada bude tavvafio oko Kabe, neka mu naumpadne da se tada nalazi na najodbranijem i Allahu najdražem mjestu na svijetu. Također, neka mu naumpadne da je na tom mjestu, gdje se on nalazi, skoncentriran najveći broj Allahovih evlija i uglednika. Neka se posebno sjeti da je on jedan od tih sretnika koji hoda mjestima po kojima su hodili najodabraniji Allahovi vjerovjesnici, a među njima i naš Resul-i ekrem, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Neka se sjeti da dok on tavvafi oko zemaljske Kabe, istovremeno, u svakom trenutku, sedamdeset hiljada meleka, koji više nikada ne mogu doći na red, tavafi oko nebeske Kabe, Bejtu-l-ma'mur, slaveći i hvaleći svoga Gospodara. Kada se približi hadžeru-l-esvedu – crnom kamenu, neka se zastidi pred svojim grijesima i neka se prisjeti riječi Alejhisselama, koji je kazao da je to kamen koji je iznesen iz Dženneta i koji je bio bjelji od mlijeka, ali je, doticanjem grješnih ruku i ljubljenjem grješnih usana, pocrnio. Neka se sjeti i riječi Poslanika, s.a.v.s., da je taj kamen „Allahova desnica na Zemlji s kojom se On rukuje sa Svojim robovima“.

Kada bude obavljao sa'j, žurno hodanje, između brežuljaka Safe i Merve, neka se sjeti hazreti Hadžere i njenih porođajnih muka, kao i muka kojima će ljudi biti izloženi Sudnjeg dana. Kada dospije na Arefat, brdo Allahove milosti, neka mu jezik bude stalno zauzet zikrullahom i moljenjem za njegov oprost kao i oprost njegove porodice, rodbine, prijatelja i cijelog Ummeta. Neka ga stajanje na Arefatu podsjeti na stajanje na Kijametskom danu, a grupisanje i pristajanje hadžija uz njihove vodiče, neka ga podsjeti na imame s kojima će biti proživljen i doći pred svoga Gospodara. Kada dođe na Muzdelifu, neka posebno Allahu zahvaljuje što ga je uputio stazama islama i što mu je pružio priliku da se vrati kući očišćen od grijeha kao onoga dana kad ga je majka rodila.

Dolazeći na Minu i kamenujući šejtana, neka se prisjeti Ibrahimove i Ismailove odlučnosti u izvršenju zavjeta datog Allahu. Kao što su ova dvojica Allahovih vjerovjesnika onemogućili ibliski utjecaj na izvršenje datog obećanja, neka hadžija na tom mjestu obeća i obaveže se da će ubuduće slušati Allaha, a ignorirati šejtana prokletnika. Kada god kasnije bude u prilici da ga šejtan navede na grijeh, neka se prisjeti datog obećanja i svih ljepota i počasti koje mu je njegov Uzvišeni gospodar priredio, tokom hodočašća Kabi.

Neka Uzvišeni Allah bude na pomoći svakom hodočasniku koji iskrena srca želi postići hadžske počasti i Njegov oprost.

Sličica Želim Print