Knjiga za muminska srca

Ova knjiga je, s jedne strane, veliki naučni i praktični doprinos našoj hadiskoj nauci, a, s druge strane, i još važnije, ona je prava radost,  za svako muslimansko i muminsko srce. No, prije nego što nešto ukratko kažemo o značaju i važnosti ove knjige, reći ćemo nešto o njezinom autoru (preuzimajući podatke i osnovne informacije iz Riječi prevodica, I-IX).

Šejhu- l- hadis

Mevlana Muhammed Zekerijja Kandehlevi (Kandehla, 1315./1898.- Medina, 1402./1982.), jedan je od najvećih hadiskih učenjaka (šejhu l-Hadis) u dvedesetom stoljeću. On potiče iz ugledne ulemanske porodice iz pokrajine Kandehla, država Uttar Pradeš (El-Hind, Indija). Otac Muhammeda Zekerijjaha, šejh Muhammed Jahja, hafiz Kur’ana i veliki muhaddis, besplatno je predavao  hadis u medresi Mezahiru- l-’ulum u Saharanpuru – visokoj školi za izučavanje islamskih nauka, posebno hadisa, koji su osnovali poznati alimi iz El-Hinda – na koju je doveo i svoga sina Zekerijjaha. 

Osim pred svojim babom i amidžom, šejhom Muhamedom Il’jasom (osnivačem Teblig džema’ata, jedne od najvećih organizacija za širenje kur’anskih i sunnetskih učenja u svijetu), Zekerijja je studirao i pred Halilom Ahmedom Saharanpurijem, autorom djela Bezlu- l-medžhud, komentara Ebu Davudovog Sunena, pred kojim je stekao titulu šejha Hadisa i kome će asistirati u pisanju ovog djela.

Mevlana Muhammed Zekerijja Kandehlevi iza sebe je ostavio oko stotinu djela iz raznih islamskih nauka. Iz hadisa je objavio četrdeset i četiri knjige.

Jedna od temeljnih knjiga Teblig džema’ata

Knjiga Koristi od dobrih djela, odn. Fazail-el-a’amal, kako glasi naslov originala, jedan je od četiri temeljne knjige na kojima se obrazuje i odgaja Džemat-u t-teblig, čija je osnovna svrha i metodologija da promovira i podstiče na dobro, a udaljava od zla i bori se protiv njega. Članovi ovog džemata, u prvoj fazi služenja islamu, najprije rade na vjerskom obrazovanju, učenju i čitanju osnovnih knjiga o islamu, a potom na propagiranju feda’ila (vrlina koje treba da krase svakog muslimana). Dakle, knjigu Koristi od dobrih djela – zajedno sa knjigama: Hajatu- s-sahabe, Rijadu- s-salihin i Muntehabu ehadis – redovno čitaju članovi Džema›atu teblut. No, pogrješno bi bilo zaključiti da ovu knjigu čitaju samo članovi Džematu- teblit, zapravo, ona je desetljećima svojevrsni ‘’bestseler savremenog muslimanskoga  čovječanstva kako na Istoku, tako i na Zapadu’’. Objavljena je na jedanaest svjetskih jezika. Zahvaljujući naporima profesora Latića, ova knjiga je sada dostupna i na našem bosanskom jeziku, odn. muslimanima Balkana.

Ka ashabskom odgoju

U formalnom smislu knjiga Koristi od dobrih djela sastavljena je od šest risala (traktata) koje se bave feda’ilom, koje je mevlana Muhammed Zekerijja Kandehlevi pisao u raznim periodima svoga života, a sedmu risalu – inspirativni i jedinstveni esej pod naslovom ‘’Degeneracija muslimana i jedini lijek protiv nje’’ – napisao je mevlana Ihtišam el-Hasan Kandehlevi.

Sadržaj knjige čine slijedeća poglavlja: Hikaje o Resulullahovim (s.a.v.s.) ashabima, Koristi od Kur’an-i kerima, Koristi od namaza, Koristi od zikra, Koristi od tebliga (pozivanja u islam) i Koristi od ramazana.

U svojoj Riječi prevodilaca prevodioc, između ostalog, zapisao je: ‘’Ovo je knjiga čije čitanje povećava iman u muminskom srcu i u njemu budi želju da bude poput ashaba – generacije muslimana koju je obasjala nur-i muhammedijja (svjetlo poslanika Muhammeda, s.a.v.s.), uz pomoć koje je oko 3.000 onih najčuvenijih ashaba prenijelo učenja Kur’ana i Sunneta tokom jednog stoljeća, na sve strane svijeta’’ (str. VIII).

Upravo u ovome vidimo golemi praktični značaj ove mubarek knjige i preporuku da se ona nađe u kući svake muslimanske porodice na Balkanu.