Konkurs Media centar IZ u BiH – REDITELJ

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

REDITELJ, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

II

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

IV

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju na period od jedne (1) godine.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

VI

Konkurs će se objaviti na internet portalima Media centra d.o.o. Sarajevo i Islamske zajednice u BiH.

Konkurs ostaje otvoren do 14. novembra 2019. godine.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

“PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ”

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

                                                                                               Amir Sakić,

                                                                                               direktor