Konkurs za imama u Jablanici

Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i slijedeće UVJETE:

–       završena jedna od priznatih medresa

–       završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

–       da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Priložiti:

–       ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi

–       molbu sa kratkom biografijom

–       ocjenu i mišljenje o radu ranijeg poslodavca (glavnog imama)

–       uvjerenje o državljanstvu

–       izjavu da se protiv njaga ne vodi krivični postupak

–       izvod iz matične knjige rođenih

Sa kandidatima koji ispunjavaju tržene uslove biće obavljen intervju (razgovor sa Komisijom). Kandidat koji bude primljen u radni odnos dužan je u roku od osam dana dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u IIN „Preporod“.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Jablanica, Trg Oslobođenja bb, 88420 Jablanica, sa naznakom „Prijava na konkurs za džemat Donja Jablanica“.

Informacije putem telefona br. 036 – 753 107, e-mail: medzlisjablanica@bih.net.ba.    

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MIZ Jablanica