Konkurs za tri pozicije u Media centru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Date:

Media centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini objavljuje konkurs za sljedeće pozicije:

– Snimatelj-kamerman, jedan (1) izvršilac

– Realizator TV programa (video-mixer), jedan (1) izvršilac

– Novinar-reporter na radiju, jedan (1) izvršilac

U nastavku detalji ovih konkursa:

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

M E D I A   C E N T A R 

Broj: 01-AD-118/22

Sarajevo, 14. redžeb 1443. H. godine,

15. februar 2022. godine

  

Na osnovu člana 32. Statuta, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o radu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

Snimatelj-kamerman, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 • Obavlja snimanja i direktne prijenose u studiju i na terenu,
 • Kontroliše ispravnost kamere i prateće opreme,
 • Vodi evidenciju snimljenog materijala i predaje ga u arhivu,
 • Kontroliše kvalitet snimljenog materijala,
 • U slučaju potrebe učestvuje u sređivanju enterijera studija,
 • Odgovoran je za gore navedene poslove, kao i za materijalno-tehnička sredstva sa kojima rukuje,
 • Snimanje i montiranje priloga,
 • Poštuje Etički kodeks,
 • Čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega,
 • Radi i druge stručne poslove koje od njega traži pretpostavljeni.

 

II

                Uvjeti

                Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. a) Opći uvjeti:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 4. da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova na koje se prijavio/la,
 5. da nije osuđivan/a za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.

 

 1. b) Posebni uvjeti:
 • da posjeduje srednju stručnu spremu,
 • 1 (jedna) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office i programima za obradu audio-video materijala,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
 • kandidat treba biti kreativan, energičan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, mjestom rada u Sarajevu te probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

IV

Konkurs će se objaviti na internet portalu Media centra d.o.o. Sarajevo Preporod.info.

Konkurs je otvoren od 18. do 25. februara 2022. godine.

 

V

Prijava kandidata treba da sadrži:

 1. kraću biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. diplomu srednje škole (ovjerena kopija),
 3. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci, (original ili ovjerena kopija),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 5. dokaz za tačke 4 i 5 Općih uvjeta: Potpisana izjava, ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu (original/i ili ovjerena/e kopija/e).

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete konkursa će biti održan intervju, kao i provjera znanja iz oblasti rada.

 

VIII

Kandidati koji ne budu izabrani će biti informisani o izboru i isti će imati pravo da podnesu svoj prigovor drugostepenom organu u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

 

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: “PRIJAVA NA KONKURS ZA SNIMATELJA-KAMERMANA – NE OTVARAJ”

  

 Dostavljeno:                                                                                               Amir Sakić,

– IIN Preporod,                                                                                               direktor

– MINA i WEB portal,

– a/a.

____________________________________________________________________________________

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

M E D I A   C E N T A R 

Broj: 01-AD-120/22

Sarajevo, 14. redžeb 1443. H. godine,

15. februar 2022. godine

 

Na osnovu člana 32. Statuta, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o radu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

Realizator TV programa (video-mixer), jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

 • vođenje emitovanja programa po utvrđenoj dnevnoj šemi,
 • obezbjeđivanje kontinuiteta programa,
 • snimа progrаm u sklаdu sа izdatim uputstvima, internim potrebаmа i nаlozimа,
 • provjerava usklađenost video formata materijala za emitovanje,
 • po potrebi preuzima audio i video materijal,
 • reaguje u slučaju prekida programa, smetnji i dr.,
 • popunjava sve neplanirane praznine rezervnim emisijama, intermecima, i dr.
 • radi realizaciju programa koji se emituje uživo,
 • radi A/V prijenos sadržaja putem interneta (streaming) iz tv. studija
 • zadužuje, a po emitovanju razdužuje materijale iz arhive,
 • brine se o tehničkim uređajima na kojima vrši radne obaveze,
 • sarađuje sa sektorom tehnike na održavanju,
 • radi na obuci i daljnjoj edukaciji mlađih kolega,
 • kontaktira sa urednicima, producentima i koordinatorom programa,
 • poštuje Etički kodeks,
 • čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega,
 • radi i druge stručne poslove koje od njega traži pretpostavljeni.

  

II

                Uvjeti

                Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. a) Opći uvjeti:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 3. da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova na koje se prijavio/la,
 4. da nije osuđivan/a za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.

 

 1. b) Posebni uvjeti:
 • Srednja stručna sprema,
 • 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office programima,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova,
 • vozačka dozvola za vozila B kategorije.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, mjestom rada u Sarajevu, te probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

IV

Konkurs će se objaviti na internet portalu Media centra d.o.o. Sarajevo Preporod.info.

Konkurs je otvoren od 18. do 25. februara 2022. godine.

 

V

Prijava kandidata treba da sadrži:

 1. kraću biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. diplomu srednje škole (ovjerena kopija),
 3. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 5. dokaz za tačke 4 i 5 Općih uvjeta: Potpisana izjava, ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu (original/i ili ovjerena/e kopija/e).

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete konkursa će biti održan intervju, kao i provjera znanja iz oblasti rada.

 

VIII

Kandidati koji ne budu izabrani će biti informisani o izboru i isti će imati pravo da podnesu svoj prigovor drugostepenom organu, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

 

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: “PRIJAVA NA KONKURS ZA REALIZATORA TV PROGRAMA – NE OTVARAJ”

 

 Dostavljeno:                                                                                                    Amir Sakić,

– MINA i WEB portal                                                                                             direktor

– a/a.

____________________________________________________________________________________

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

M E D I A   C E N T A R 

Broj: 01-AD-121/22

Sarajevo, 14. redžeb 1443. H. godine,

15. februar 2022. godine

 

 Na osnovu člana 32. Statuta, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o radu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

Novinar-reporter na radiju, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

 • Uključuje se u program s mjesta događaja, neposredno sa terena izvještava o zbivanjima,
 • Obavlja i druge vrste žurnalističkih poslova, pretežno saradničkih i redaktorskih,
 • Po potrebi obavlja jednostavnije uređivačke poslove,
 • U autorskom i uređivačkom radu postepeno ovladava složenijim radijskim formama,
 • Interpretira novinarske i umjetničke tekstove,
 • Po potrebi sudjeluje u realizaciji sljedećih poslova:
  • – snimanju džinglova/oglasa i obavještenja/marketinških blokova za potrebe radio i tv. programa,
  • – priprema i uređuje specijalne emisije,
  • – radi na terenu, po potrebi vozi auto i ekipu,
 • Obavlja poslove voditelja u snimljenim i emisijama koje se emituju uživo,
 • Priprema najave, rubrike, vijesti, članke za objavljivanje na medijskim platformama,
 • Istražuje i vrši odabir sagovornika i mjesta snimanja,
 • Učestvuje u montiranju programskih sadržaja, a po potrebi i samostalno montira sadržaje,
 • Predlaže teme, uređuje i vodi emisije i druge programske sadržaje,
 • Učestvuje u realizaciji svih projekata Media centra po nalogu nadređenog,
 • Odgovara za sprovođenje programske politike u programu u kojem je angažiran,
 • Angažira se u radu svih medija u okviru Media centra,
 • Poštuje Etički kodeks,
 • Čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega,
 • Radi i druge stručne poslove koje od njega traži pretpostavljeni.

 

II

                Uvjeti

                Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. a) Opći uvjeti:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 3. da je zdravstveno sposoban/a za obavljanje poslova na koje se prijavio/la,
 4. da nije osuđivan/a za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.

 

 1. b) Posebni uvjeti:
 • BCL,
 • 2 (dvije) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office programima,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova,
 • vozačka dozvola za vozila B kategorije.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, mjestom rada u Sarajevu, te probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

IV

Konkurs će se objaviti na internet portalu Media centra d.o.o. Sarajevo Preporod.info.

Konkurs je otvoren od 18. do 25. februara 2022. godine.

 

V

Prijava kandidata treba da sadrži:

 1. kraću biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. diplomu fakulteta (ovjerena kopija),
 3. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena kopija),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 5. dokaz za tačke 4 i 5 Općih uvjeta: Potpisana izjava, ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu (original/i ili ovjerena/e kopija/e).

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete konkursa će biti održan intervju, provjera znanja iz oblasti rada i audio-vizuelni test.

 

VIII

Kandidati koji ne budu izabrani će biti informisani o izboru i isti će imati pravo da podnesu svoj prigovor drugostepenom organu, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

 

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: “PRIJAVA NA KONKURS ZA NOVINARA-REPORTERA – NE OTVARAJ”

 

Dostavljeno:                                                                                             Amir Sakić,

– MINA i WEB portal                                                                                     direktor

– a/a.

____________________________________________________________________________________

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related