MIZ Brčko – Konkurs za imama

Islamska zajednica u BiH

Muftijstvo tuzlansko

Medžlis Islamske zajednice Brčko

Izvršni odbor

Raspisuje

K O N K U R S

za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu

Maoča Nova, Medžlis IZ Brčko

Pored općih uvjeta predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i sljedeće UVJETE:

Prednost pri odabiru će imati kandidati sa zvanjem hafiza.

Priložiti:

Rok prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja istog u IIN „Preporod“.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ Brčko, ul. Kučukalića br.4, 76120 Brčko, sa naznakom „Prijava na konkurs za džemat Maoča Nova“

Informacije putem telefona br. 049-214-195

Nepotpune i neblagovremene informacije neće se razmatrati.

MIZ Brčko