Musliman se mora suprotstaviti nasilju

 Kažu kako nasilje ima negativan utjecaj na osnovne ljudske potrebe (ili život) koji se može izbjeći, a koji ograničava potencijalnu mogućnost zadovoljenja tih potreba. Prijetnja nasiljem je također nasilje. Nasilje je i sve ono što vrijeđa temeljna prava osoba. To je i napad na fizički integritet i dostojanstvo.

Nasilje, nered, prolijevanje krvi i druge smutnje se dovode u vezu s ljudskom vrstom, još od samog postanka. Primjer dvojice braće Kabila i Habila, prve generacije na Dunjaluku, a već dolazi do izražaja ova ljudska slabost, sklonost ka nasilju. Zbog ljubomore i mržnje među braćom dolazi do nasilnog ponašanja. Ebu Musa el-Eš'ari, r.a., veli da je Allahov Poslanik a.s, rekao: „ Allah popušta nasilniku, ali kada ga uhvati, neće ga pustiti. Potom je proučio:`Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje Njegovo je zaista bolno i stašno.“ (Hud,102) Ovim ajetom Allah dž.š. otkriva jednu tužnu istinu historije, a to je da su mnogi narodi bili skloni zulumu i nasilju, i da su takva mjesta i narodi u potpunosti uništeni i da su pali u zaborav. U uništenju nasilnika i spasu pravednika je pouka, poruka i savjet o istinitosti Allahovog obećanja na Budućem svijetu (Ahiretu).

Stoga će nasilnika koji ne želi, niti hoće da prestane činiti nasilje i biva ustrajan u tome, te umisli kako je jak i kako mu niko ništa ne može učiniti, Allahova kazna iznenaditi i stići onda kada se bude najmanje nadao. Allah dž.š. ga pušta do određenog roka, ali kad ga kazni, to će biti kobno i teško za njega.

Vrste nasilja

Čovjek može počiniti nasilje u odnosu na njegova Gospodara tako što će mu učiniti širk- pripisivanje nekoga ravnim svome Gospodaru. Mudri Lukman savjetuje svoga sina, i posebno mu skreće pažnju da ne bi učinio nasilje prema svome Gospodaru, zabranjujući mu činjenje širka, nazivajući ga velikim grijehom. Allah dž.š. kaže: “Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: `O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, veliko nasilje (nepravda).” (Lukman, 13.) Lukman savjetuje svoga sina, kojeg mnogo voli i kojem želi dobro Ovoga i Budućeg svijeta da ne čini širk Allahu dž.š, da Mu nikog ravnim ne smatra, te da samo Njemu robuje, jer je širk veliki zulum.

Čovjek nekada nasilje učini prema sebi, tako što čini grijehe koji su manji od širka, za koje će biti pitan kod Allaha dž.š. Ovu vrstu nasilja koja se učini, Allah dž.š. će oprostiti onome kome On hoće, a kaznit će onoga koga On hoće. Čovjek kroz grijehe koje čini, izaziva na sebe Allahovu srdžbu i kaznu, a Allah dž.š., nam poručuje: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ (Tahrim,6) Ovaj kur'anski ajet smo dužni kroz svoj život primjenjivati i svoje porodice odgajati po islamskim propisima. Zaštita porodica od vatre je u primjeni islamskih propisa, a naša obaveza je naređivati im da izvršavaju propise i pomagati im u tome.

Još jedna vrsta zuluma je i nasilje koje čovjek učini prema drugim ljudima, napad na njihovu čast i imetak. Ovu vrstu nasilja Allah dž.š. neće oprostiti, osim nakon oprosta od strane osobe kojoj je nasilje učinjeno. Ako mu ona ne želi oprostiti, za to nasilje insan može tražiti naknadu na Dunjaluku i Ahiretu. To potvrđuje hadis koji prenosi Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „ Svačije pravo će na Sudnjem danu biti vraćeno onima kojima pripada, pa čak i pravo šušave ovce u odnosu na rogatu.” (Muslim) Iz ovog hadisa možemo razumjeti da će pravo ovce bez rogova u odnosu na rogatu biti nadoknađeno. A kako će tek biti zaštićena prava obespravljenih vjernika, onih kojim se činilo nasilje, nepravda, zulum? Činjenje zla i loših djela u svakom vremenu i na svakom mjestu, svakako vodi dalje u nasilje. Ovo pravilo se proteže kroz povijest, naglašavali su ga svi Božiji poslanici i sve ranije objave, kao i Kur'an:

„I prije vas Mi smo uništili narode nakon što su počinili nasilje.“ (Junus, 13.)

Uzvišeni nas obavještava šta se desilo sa narodima koji su poricali ono sa čim su im došli poslanici. Kur'an spominje mnoge poslanike koji su se borili protiv nasilja nad vjerom i čovjekom, i na taj način se borili protiv nepravde, nasilja nad slabim. Mi muslimani se često pitamo, to je općepoznato, zašto nam se dešavaju neke stvari, nije nam jasno zbog čega, ali ako bismo bolje razmislili i razumjeli vjeru uvidjeli bismo da su to sve znakovi i opomene od Allaha. Često raspravljamo i vodimo bespotrebne razgovore, umjesto da dublje i podrobnije razmišljamo kako bismo što bolje uočili Allahove znakove i iz njih izvukli pouke koje bi nam koristile u životu.

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: „ Ako je neko nekom nanio nepravdu u časti ili nečemu drugom, neka to riješi prije nego što dođe vrijeme kada neće biti ni dinara ni dirhema. Ako bude imao dobrih djela onoliko koliko je teška njegova nepravda, bit će mu oduzeta, a ako ne bude imao dobrih djela, njemu će se prenijeti loša djela od onoga kome je nanio nepravdu.“ (Buhari)

Ovaj hadis upozorava muslimane da ne uznemiravaju i ne tlače drugog muslimana, da mu ne otuđuju imetak, da ga ne vrijeđaju , ne psuju. Takođe ovaj hadis ukazuje na važnost izvinjenja i traženja oprosta za načinjenu nepravdu pa makar to zahtijevalo i novčanu naknadu, prije nego što taj novac izgubi vrijednost na Ahiretu, a dobra i loša djela budu osnov po kojem će se nanesene štete nadoknađivati. Nasilnik će za sva zlodjela koja bude učinio platiti dobrim djelima istom količinom, i kada ne bude imao dobrih djela preuzet će loša djela od osobe kojoj je nasilje učinio.

Allahov Poslanik, a.s., nas je upozorio na nasilje pojasnivši njegove posljedice na Ahiretu pa je kazao: “Čuvajte se nasilja, jer je ono tmina na Sudnjem danu.” (Muslim) Nasilniku ne samo da će biti mračno na Sudnjem danu, nego će nasilje još prouzrokovati tminu u srcu i nezadovoljstvo u životu. Vjernicima je imperativ da se bore protiv onih koji čine nasilje. Uzvišeni Allah dž.š. je zabranio svaku vrstu nasilja, što se može razumjeti iz mnogih kur'anskih ajeta.