Najljepši imenik

Pade mi na um da jednom od njih ukucam poseban imenik- 99 Božijih lijepih imena. Bog nas čuje i kad nema kartice, i kad nema signala i uvijek odgovara na poziv pozivatelja.

Ne znam bi li spadalo u bid'at, ali jedan dan sedmično umjesto ovog mobitela koji inače nosim, da uzmem ovaj stari, navika će me povuć bar 50 puta da kliknem po njemu, a s malo svijesti i volje i 99…

Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih 40 godina…1) Allah – Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema

2) Er-Rahman – Blagi

3) Er-Rahim – Milostivi

4) EI-Meliku – Vladar

5) EI-Kuddusu – Sveti

6) Es-Selamu – Čist od mana

7) EI-Mu'minu – Koji potvrđuje obećanja

8) EI-Muhejminu – Koji daje sigurnost

9) EI-Azizu – Koji sve pazi i prati

10) EI-Džebbaru – Snažni

11) EI-Mutekebbiru – Silni

12) EI-Haliku – Stvaralac

13) EI-Bari'u – Koji divno stvara

14) EI-Musavviru – Koji likove daje

15) EI-Gaffaru – Koji mnogo prašta

16) EI-Kahharu – Koji nadvladava

17) EI-Vehhabu – Koji mnogo poklanja

18) Er-Rezzaku – Koji obilnu opskrbu daje

19) EI-Fettahu – Koji sve rješava i otvara

20) EI-Alimu – Koji sve zna

21) EI-Kabidu – Koji steže

22) EI-Basitu – Koji pruža

23) EI-Hafidu – Koji spušta

24) Er-Rafiu – Koji diže

25) EI-Muizzu – Koji uzvisuje

26) EI-Muzillu – Koji ponizuje

27) Es-Semiu – Koji sve čuje

28) EI-Besiru – Koji sve vidi

29) EI-Hakemu – Sudac

30) EI-Adlu – Pravedni

31) EI-Latifu – Dobri

32) EI-Habiru – O svemu obaviješteni

33) EI-Halimu – Blagi

34) EI-Azimu – Veliki

35) EI-Gaffuru – Koji prašta

36) Eš-Šekuru – Koji je zahvalan

37) EI-Alijju – Visoki

38) EI-Kebiru – Veliki

39) EI-Hafizu – Koji čuva

40) EI-Mukitu – Koji pazi i uzdržava

41) EI-Hasibu – Koji obračun svodi

42) EI-Dželilu – Veličanstveni

43) EI-Kerimu – Plemeniti

44) Er-Rekibu – Koji motri na svaki pokret

45) EI-Mudžibu – Koji molbe prima

46) EI-Vasiu – Koji milošću i znanjem sve obuhvata

47) EI-Hakimu – Mudri

48) EI-Vedudu – Koji voli

49) EI-Medžidu – Slavljeni

50) EI-Baisu – Koji proživljuje

51) Eš-Šahidu – Koji je o svemu svjedok

52) EI-Hakku – Vrhovna Istina

53) EI-Vekilu – Sveopći Staratelj

54) EI-Kavijju – Moćni

55) EI-Metinu – Čvrsti

56) EI-Velijju – Zaštitnik

57) EI-Hamidu – Hvaljeni

58) EI-Muhsi – Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

59) EI-Mubdiu – Koji je početni Stvaralac

60) EI-Muidu – Konačni proživitelj

61) EI-Muhji – Koji život daje

62) EI-Mumitu – Koji smrt daje

63) EI-Hajju – Živi

64) EI-Kajjiimu – Koji sve obdržava

65) EI-Vadžidu – Imućni

66) EI-Madžidu – Slavni

67) EI-Vahidu – Jedini

68) Es-Samedu – Kome se svako obraća

69) EI-Kadiru – Svemoćni

70) EI-Muktediru – Koji sve može

71) EI-Mukaddimu – Koji unapređuje

72) EI-Mu'ehhiru – Koji zapostavlja

73) EI-Evvelu – Prvi

74) EI-Ahiru – Posljednji

75) Ez-Zahiru – Jasni

76) EI-Batinu – Skriveni

77) EI-Valiju – Koji upravlja

78) EI-Mutealiju – Svevišnji

79) EI-Berru – Dobročinitelj

80) Et- Tevvabu – Koji kajanje uslišava

81) EI-Muntekimu – Koji ne ostaje dužan

82) EI-Afuvvu – Koji oprašta

83) Er-Reufu – Samilosni

84) Maliku-I-mulki – Gospodar svih svjetova

85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji

86) EI-Muksitu – Sveopći djelitelj pravde

87) EI-Džami'u – Koji sve okuplja

88) EI-Ganijju – Koji je bogat

89) EI-Mugni – Koji daje bogatstvo

90) EI-Mani'u – Koji oduzima bogatstvo

91) Ed-Darru – Koji stvara štetu

92) En-Nafi'u – Koji stvara korist

93) En-Nuru – Sveopće svjetlo

94) EI-Hadi – Koji upućuje

95) EI-Bedi'u – Stvoritelj (Prapočetak svega)

96) El-Baki – Vječiti

97) EI-Varisu – Konačni nasljednik svega

98) Er-Rešidu – Upućivač na dobro

99) Es-Saburu – Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunomPodari mi dragi Bože da te zovnem i Tvojim Najvećim Imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta!

Amin!

Piše: Esad Bajić

(BIR.ba)