Nemilosrdnom odlukom Merhamet Bosne i Hercegovine ugasio Polikliniku u Mostaru

Mostarsku javnost ovih dana uznemirila je činjenica da je prestala sa radom Merhametova Poliklinika, koja je s manjim prekidima tokom agresije na Mostar, neprekidno radila više od 30 godina.

Odluku o njenom ukidanju donio je Upravni odbor Humanitarne organizacije (HO) „Merhamet“ Muslimanskog dobrotovornog društva (MDD), 24. marta 2021. kako to stoji u obrazloženju koje smo dobili od njihovog portparola Ruždije Adžovića, navodno kao posljedica realizacije zaključka Upravnog odbora HO „Merhameta“ MDD iz 2015. da su stečeni razlozi za prestanak njenog rada.

Mostarci su ostali nemalo iznenađeni ovom nemilosrdnom Odlukom. Smatraju da je njome na svojevrstan način atakovano i na čast i ugled rukovodioca Poliklinike, akademika prof. dr. Emira Fazlibegovića, jednog od najpoznatijih hercegovačkih kardiologa, dokazanog altruiste, aktiviste u svim pojavnim oblicima afirmacije islama i islamskog učenja. Kada bi trebalo pokazati udžbenički primjer vjernika u Mostaru bio bi to dr. Emir Fazlibegović, koji je uz sve svoje obaveze, duži niz godina, od njene obnove, na sebe preuzeo brigu o funkcionisanju džemata u džamiji Ali bega Lafe na Pijesku.

Tri decenije rada Poliklinike

Sa grupom istomišljenika, svjestan utjecaja ratnih i postratnih stresova, još na osnivačkoj Skupštini Merhameta u Mostaru 1991. godine preuzeo je rukovođenje Poliklinikom u čijem sastavu su bile i područne ambulante kao vid podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Poliklinika je od 1992. radila u Đačkom domu, a u okviru aktivnosti formiran je i stacionar, apoteka, ambulanta i dijagnostička laboratorija namijenjeni izbjeglicama iz Istočne Hercegovine. Nakon rata sa HVO-om čelnici Merhameta su sa dr. Fazlibegovićem 1995. osigurali vrijednu medicinsku opremu u njemačkom gradu Konstanzu i uz saglasnost Islamske zajednice smjestili je u staroj zgradi Karađoz-begove medrese. U sklopu njenih aktivnosti radila je apoteka, ambulanta opće medicine i drugih specijalističkih grana. Širi spektar medicinskih usluga kasnije je sveden na rad kardiološke i internističke ambulante, gdje je organizirana i kardiološka dijagnostička laboratorija. Prvi su u Mostaru uveli određivanje troponina u krvi kao markera za dijagnostiku infarkta miokarda, NT pro BNP testa ispitivanje srčane slabosti. Imali su kardiološki kabinet koji je tretirao sve vrste srčanih pregleda. Dostigli su zavidnu reputaciju na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), ostvarili dobru saradnju sa mostarskim bolnicama, a usluge su pružali stanovništvu iz cijelog grada. Poliklinika je registrovana pri Ministarstvu zdravstva HN kantona kao Poliklinika koja pruža usluge štićenicima Merhameta i tako je funkcionirala do 2020. kada je došlo do reorganizacije Merhameta na nivou Bosne i Hercegovine i regije Hercegovine.

Novo rukovodstvo je napravilo procjenu da su uslovi rada Poliknike izvan standarda koje zahtjeva zdravstvena zaštita pa su pokrenuli postupke njenog gašenja. Najprije su im spočitavali blagajničko poslovanje. Naime korisnici usluga su davali 50 KM za pregled kardiologa, a 100 KM za pregled ultrazvuka srca, dok su štićenici Merhameta ove usluge imali besplatno. Još od početka rada procijenjeno je da je jedino na takav način bilo moguće osigurati sredstva za svakodnevni rad, čišćenje, održavanje, plaćanje računa za struju, vodu, ostale komunalije i mizerne honorare medicinskom i drugom osoblju, više kao vid simboličnog poklona, već stvarne vrijednosti njihovog angažmana.  

Novi predsjednik Merhameta Bosne i Hercegovine Kenan Vrbanjac, priča nam dr. Fazlibegović, je u ljeto 2021. posjetio Polikliniku i upoznao se sa svim bitnim detaljima, izrazio svoje divljenje i čestitke za sve provedene aktivnosti. Fazlibegović kaže da su im obećali i dalju pomoć, no odjednom je donesena Odluka Upravnog odbora da se Poliklinika ugasi.

Jedan od razloga bili su nalazi računovodstvene inspekcije Federalnog ministarstva zdravstva koja je konstatovala da su naknade medicinskom osoblju isplaćivane bez potpisanog ugovora o djelu. Računovodstvo Merhameta u Mostaru do 2021. godine je taj iznos knjižilo kao poklon (hediju). Ukupna suma tako isplaćenog novca, tokom proteklih godina iznosila je oko 4.000/5.000 KM. Upravni odbor Merhameta je izrazio nezadovoljstvo tom činjenicom i kazali su im da se obustavi rad Poliklinike dok se taj problem ne riješi, a potom je prema preporuci Regionalnog odbora u Mostaru, kaže Fazlibegović, Upravni odbor u Sarajevu donio Odluku da se obustavlja cjelokupan rad.

Merhamet svoj stav obrazlaže zakonskim odredbama

U HO „Merhametu“ MDD BiH se pak pozivaju na rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalnog staranja (HNK) od aprila 2005. godine, kojim je Poliklinici naređeno „da za zakonito obavljanje zdravstvene djelatnosti, u roku od 30 dana, izvrši registraciju navedene zdravstvene ustanove“, te „ako u datom roku zdravstvena ustanova ne dobije Rješenje o odobrenju obavljanja zdravstvene djelatnosti od nadležnog ministarstva, zabranit će se obavljanje zdravstvenih djelatnosti“. U obrazloženju pomenutog Rješenja konstatirano je da je u postupku zdravstveno inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada u Poliklinici MDD „Merhamet“ u Mostaru utvrđeno da navedena zdravstvena ustanova obavlja zdravstvenu djelatnost bez Rješenje resornog ministarstva, podsjećaju iz Upravnog odbora HO Merhameta Bosne i Hercegovine.

 – S obzirom da tadašnje rukovodstvo „Merhameta“ Mostar nije postupilo u skladu sa Rješenjem Ministarstva, nisu otklonjenje smetnje za dalje funkcionisanje Merhametove Poliklinike – o razlozima donošenja Odluke kaže Adžović.

On dalje naglašava da su u dopisu iz Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, odnosno službenice Nisade Demirović, iz januara 2021. godine, potvrđene pomenute činjenice. U tom dopisu se, između ostalog, kaže: „Rješenje nije usklađeno sa zakonom i pravilnikom. Poliklinika mora ispunjavati uslove prostora, kadra i opreme. Djelatnost Poliklinike mora se obavljati najmanje u dvjema odrinacijama različitih ili istih srecijalističkih ili subspecijalističkih djelatnosti, odnosno u jednoj ordinaciji specijalističke, odnosno subspecijalističke djelatnosti i laboratoriju“.

Sa Odlukom gašenja Poliklinike u potpunosti je saglasan i Regionalni odbor Merhameta u Mostaru. Direktor ovog odbora Adnin Hasić nam je kazao je kako se radi o Odluci Upravnog odbora HO Merhamet MDD BiH i nije imao potrebe da dodatno pojašnjava hronologiju ovog specifičnog slučaja.

Merhametovi principi su dobrovoljnost, humanost, altruizam

Usluge Poliklinike u Mostaru godišnje je koristilo oko 1000 Merhametovih štićenika.

– Smatram da je šteta da je obustavljen njen rad. On se trebao nastaviti a popravljati uslove i unaprjeđivati ih i usklađivati sa standardima aktuelnog nivoa zdravstvene zaštite. Objektivno gledano Poliklinika u onim uslovima ne bi mogla pružati adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Međutim, s obzirom da smo provodili brojne preventivne aktivnosti njen smisao je bio od izuzetnog značaja za cjelokupnu populaciju u Mostaru – ističe Fazlibegović.

Primjedbe Upravnog odbora Merhameta u vezi sa Rješenjem Ministarstva zdravstva, rada i socijalnog staranja (HNK) od aprila 2005. godine, koje su, po njihovom shvatanju bile presudne za gašenje Poliklinike u Mostaru Fazlibegović smatra nedosljednim, jer nisu uvažili činjenice da je Osnovni odbor Merhameta u Mostaru istom tom Ministarstvu 25. maja 2005. uložio prigovor sa podužim obrazloženjem u kojem su naveli stav da je nakon zvanične registracije Poliklinike 2000. i nalaza stručne komisije, koja je konstatovala da Poliklinika ispunjava sve preduslove prostora, opreme i kadra, dalja doregistracija bila bi nepotrebna.

– To je pogotovo nepotrebno danas kada „zakonodavac“ ne poznaje druge tipove zdravstvenih ustanova osim kao Poliklinika, Opšta bolnica, Klinička bolnica, u okoviru kojih se može organizovati ambulante, savjetovališta i drugi oblici medicinskog djelovanja.

U prigovoru su precizirali svoje namjere u budućem radu. Ali nažalost, na njega nikada više nije bilo odgovara. Inspektor se nikada više nije pojavio u Poliklinici. I ktomu još, redovno su dobivali mjesečne izvještaje o radu Poliklinike i nisu imali primjedbe. Izvještaji su slati  Zavodu ZO HNK i Muftijstvu mostarskom. Nikakvih primjedbi nije bilo. Svoj dalji rad temeljili su na Rješenju Kantonalnog ministarstva iz 2000.g. i nikome to do sjednice Upravnog odbora HO Merhameta MDD u Sarajevu 24. marta 2021. više nije smetalo.

Fazlibegović je izrazio žaljenje da novo rukovodstvo Merhameta nije razumjelo historijski kontekst i važnost pružanja usluga Poliklinike koja je od rata do danas ostvarila zavidne rezultate, što se može smatrati obezvrjeđivanjem etičkih principa koji su vladali u Merhametu, kao što su dobrovoljnost, humanost, altruizam, pomoć svima koji zahtijevaju pregled, jer su česti posjetioci bili i građani drugih nacionalnosti i vjeroispovijesti.

– Naše rukovodstvo nije prihvatilo činjenicu da treba raditi na očuvanju te tradicije i institucije. Jednostavno su je ugasili jednim dekretom – smatra Fazlibegović.

U HO Merhametu MDD BiH, pak, kažu kako ova Odluka nije konačna već privremena.

– Merhamet nije odustao od te ustavnove, s tim što ćemo tražiti adekvatan prostor i obezbijediti neophodnu oprema za nastavak njenog rada, potruditi se da se njen rad nastavi, čim se stvori uslovi koji omogućavaju nesmetano i kvalitetno obavljanje zdravstvene djelatnosti, što podrazumijeva besplatno pružanje odgovarajućih zdravstvenih usluga – navodi Adžović.

Ključ na tvrdom srcu

Sa tvrdnjama dr. Fazlibegovića saglasan je i Osman Marić višedecenijski rukovodilac Merhameta u Mostaru. Marić naglašava kako je rad Poliklinike bio transparentan, a svi novčani transferi su registrirani kao blagajničko poslovanje u mjesečnim i godišnjim izvještajima i dostavljani u centralu u Sarajevo. On nam je potvrdio da je Poliklinika registrirana kod kantonalnog ministarstva i da je redovno imala sanitarne i inspekcijske provjere. Blagajničko poslovanje obrazložio je činjenicom da se radi o humanitarnoj organizaciji koja nije podlijegala zakonima o fiskalnom finansijskom računovodstvu. Uslovi djelovanja Osnovnog odbora u Mostaru bili su izuzetno nepovoljni. Godišnje donacije od strane vladinih i nevladinih ustanova i pojedinca na nivou grada bile su ispod svakog nivoa. Nisu mogle pokrivati ni funkcionisanje administrativnih troškova. U nepovoljan položaj rad Merhameta u Mostaru došao je i nakon promjene Statuta Merhameta po kojem je ukinuta Skupština Osnovnog odbora, Nadzorni odbor i funkcija predsjednika. Po tom Statutu umjesto predsjednika aktivnostima je rukovodio sekretar.

Brojni građani Mostara s kojima smo kontaktirali s nevjericom su primili ovu vijest jer su im dobro poznate činjenice koliko je u Mostaru teško napraviti pregled srca. U javnim zdravstvenim ustanovama na taj pregled, pa i one ličnosti koje će biti zapamćeni kao historijske, u redovnoj proceduri, na termin čekaju po tri mjeseca, dok se takvi pregledi  u privatnim ordinacijama, uz predviđenu novčanu nadoknadu, čekaju više od mjesec dana.

Podatak da je Mostar već godinama izložen nepovoljnim društveno-političkim prilikama uveliko je utjecao da su infarkti u Mostaru četiri puta češći već u drugim našim gradovima. Aktuelne političko-ekonomske prilike u tom smislu nimalo ne idu na ruku. Broj socijalnih slučajeva iz dana u dan se povećava. 

Zato je neshvatljiva nemilosrdna odluka Merhameta, koja umjesto da uloži napora i usaglasi standarde sa zakonskim normama, višedecenijski rad Poliklinike lomi preko koljena, bezočno uskrativši mogućnost gradskoj sirotinji da bude na vrijeme i adekvatno zdravstveno pregledana i tretirana.

Ogorčenost Mostaraca je utoliko veća  jer znaju da je od ove godine rad Regionalnog odbora Merhameta u Mostaru izdašno podržan iz budžeta Grada Mostara i budžeta HN kantona. Jednako tako su preneraženi činjenicom da je dovedena u pitanje moralnost dr. Emira Fazlibegovića i njegovih saradnika. Isključivanje električne energije u prostorijama gdje je radila, na rad Poliklinike, kako sad za sad izgleda, konačno je stavljena tačka.

(Hasan Eminović/Preporod.info)