NSRS razmatra Nacrt zakona o VSTV-u: Otimaju se nadležnosti VSTV-u Bosne i Hercegovine

Date:

Uprkos brojnim upozorenjima NSRS danas razmatra Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću entiteta RS. Ukoliko NSRS usvoji entitetski VSTV to u praksi znači da državni VSTV na prostoru entiteta RS ne bi imao nikakvu vlast i ovlaštenja. 

Na ovakvo antidejtonsko djelovanje reagovali su mnogi bošnjački političari, lideri stranaka, strani zvaničnici, a oglasio se i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je kazao da NSRS ovakvim potezima “ugrožava primat koji ima vladavina prava”. 

Preporod.info u nastavku teksta obradit će ključne odredbe Zakona kojim entitet RS otima nadležnosti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Tako, Visoki sudski i tužilački savjet entiteta RS trebao bi imati jedanaest članova. Prema Nacrtu zakona VSTS RS-a će imati čak 33 nadležnosti.  Kada je u pitanju sam saziv VSTS-a RS to je precizirano članom 4 Nacrta zakona. Savjet ima 11 članova. 

Četiri člana Savjeta bira se iz reda sudija i to:

– Jedan sudija Vrhovnog suda entiteta RS, kojeg biraju sudije Vrhovnog suda entiteta RS;

– Jedan sudija okružnog suda iz entiteta RS ili Višeg privrednog suda, kojeg biraju sudije okružnih sudova i Višeg privrednog suda;

– Jedan sudija osnovnog suda ili okružnog privrednog suda iz entiteta RS, kojeg biraju sudije osnovnih i okružnih privrednih sudova;

– Jedan sudija kojeg biraju članovi Udruženja sudija entiteta RS;

– Četiri člana Savjeta biraju se iz reda tužilaca i to: jedan javni tužilac (u daljem tekstu ,,tužilac“) Republičkog javnog tužilaštva RS-a, kojeg biraju tužioci Republičkog javnog tužilaštva entiteta RS; dva tužioca okružnih javnih tužilaštava iz entiteta RS, kojeg biraju tužioci okružnih javnih tužilaštava; jedan tužilac kojeg biraju članovi Udruženja javnih tužilaca entiteta RS.

-Tri člana Savjeta biraju se na sljedeći način: jedna član kojeg bira NSRS; jedan član, kojeg bira Vlada entiteta RS; jedan član koji je advokat, kojeg bira Advokatska komora entiteta RS”, piše u članu 4 predloženog Zakona o VSTS RS. 

Članom 49 definirane su nadležnosti VSTS-a RS, kojii će, ukoliko bude formiran, odlučivati o imenovanjima i razrješenjima nosilaca svih pravosudnih funkcija u entitetu RS. Slijedeće su mu nadležnosti: 

– Imenuje sudije, uključujući predsjednike sudova i sudije porotnike u sve sudove na teritoriji entiteta RS sa izuzetkom Ustavnog suda entiteta RS;

– Imenuje glavne tužioce, zamjenike glavnog tužioca i tužioce u sva tužilaštva na teritoriji entiteta RS;

– Odlučuje o prigovorima u postupku ocjenjivanja sudija i tužilaca;

– Daje prijedloge predsjedniku Republike u vezi sa njihovim predlaganjem i izborom sudija Ustavnog suda.

– Odlučuje o prestanku mandata sudija, tužilaca, predsjednika sudova, glavnih tužilaca i zamjenika glavnih tužilaca;

– Prima pritužbe protiv sudija i tužilaca, vodi disciplinske postupke, utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče disciplinske mjere sudijama, sudijama porotnicima, i tužiocima i odlučuje o žalbama u disciplinskim postupcima;

– Odlučuje o privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudija, sudija porotnika, i tužilaca;

– Učestvuje u izradi nacrta i odobrava pravilnike o poslovanju za sudove i tužilaštva u entitetu RS;

– Savjetuje sudove i tužilaštva o odgovarajućim i efikasnim tehnikama i postupcima u vezi sa budžetom, upravljanjem i rukovođenjem i inicira edukaciju u tom pogledu;

– Vrši ocjenjivanje predsjednika Vrhovnog suda i glavnog republičkog tužioca;

– Utvrđuje kriterijume za rad sudova i tužilaštava;

– Utvrđuje broj sudija, tužilaca i zamjenika glavnog tužioca za sudove i tužilaštva iz njegove nadležnosti, nakon konsultacija sa predsjednikom suda ili glavnim tužiocem i Ministarstvom pravde (u daljem tekstu ,,ministarstvo“);

– Daje mišljenje o pritužbama koje podnese sudija ili tužilac koji smatra da su njegova prava utvrđena ovim ili drugim zakonom, ili njegova nezavisnost, ugroženi;

– Daje mišljenje o nacrtima zakona, propisa i o važnim pitanjima koja mogu uticati na pravosuđe, daje inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i daje smjernice sudovima i tužilaštvima iz nadležnosti Savjeta;

– Donosi etičke kodekse sudija i tužilaca;

– Vrši druga ovlaštenja utvrđena ovim zakonom, piše između ostalog  u Nacrtu zakona. 

VSTS će imati predsjednika i dva potpredsjednika te Sekretarijar. Dužnosti predsjednika regulisane su Članom 28 Zakona o VSTS-u. Stručne, finansijske i administrativne poslove Savjeta, piše u Zakonu, obavlja Sekretarijat Savjeta. 

Na zaposlene u sekretarijatu primjenjuje se Zakon o državnim službenicima, ukoliko ovim zakonom nije drugačije propisano. Sekretarijat Savjeta ima direktora i zamjenika direktora, koji su odgovorni Savjetu, kojeg imenuje i razrješava Savjet, nakon provedene procedure javnog konkursa u skladu sa Zakon o državnim službenicima na mandat od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani u skladu sa postupkom javnog konkursa – navedeno  je u nacrtu zakona.  

(A.N./Preporod.info)

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related