Ostale odluke i zaključci sa sjednice Vlade Federacije BiH

Općini Hadžići dana je na privremeno korištenje vojarna “Žunovnica” na razdbolje od jedne godine, bez naknade, ukupne površine 1.725.888 metara četvornih, s pripadajućim objektima.

Prihvaćena je informacija o utrošku sredstava Proračuna Federacije BiH za 2017. godinu dodijeljenih za financiranje željezničkog sektora u iznosu od 22 milijuna maraka i konstatirano da su utrošena namjenski.

Vlada FBiH je uspostavila revolving fond u okviru Federalnog ministarstvo prostornog uređenja u Jedinici za implementaciju projekta “Energetska učikovitost u Bosni i Hercegovini” za FBiH. Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Jedinica za implementaciju projekta – PIU BEEP zaduženi su da otpočnu uspostavu i pilotiranje održivog mehanizma financiranja kroz taj fond.

Usvojeni su prijedlozi Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvoja drvne industrije FBiH, Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH i Akcijskog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala FBiH za razdoblje 2018.-2025. godina koji će biti upućeni u Parlament Federacije BiH na razmatranje i usvajanje, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA)