Preporod pita – Koliko je važan faktor vjere u liječenju ovisnika?

Direktor Mujkanović je kazao: „Javnu ustanovu „Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama“ u Smolućoj je osnovala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini 2004. godine. Od 2014. godine u vlasničku strukturu je ušla i Vlada Tuzlanskog kantona zajedno sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, te je Centar proglašen ustanovom od kantonalnog značaja i od tada posluje kao javna ustanova.

Proces rehabilitacije ovisnika je baziran na četiri osnovna vida terapija i to: radno-okupaciona, psihološka, duhovna i terapija slobodnih aktivnosti.

Prema našim dosadašnjim iskustvima, upravo kombinacija ovih terapija daje najbolje rezultate. Sa ovisnicima se, dakle, svakodnevno radi na više načina čime se postižu značajni efekti u rehabilitaciji i liječenju ovisnosti. Primjera radi, kroz radno-okupacionu terapiju pokušavamo razviti radne navike kod štićenika i, svakako, kroz proizvodnju povrća, voća, peradarstvo i slično, štićenici stječu nova znanja koja bi im mogla koristiti kasnije kada se vrate svojim porodicama da se mogu baviti tom vrstom posla. U okviru psihološke terapije pedagozi-psiholozi rade različite vrste psiholoških tretmana za ovisnike čime pokušavamo pružiti podršku i u tom smislu i psihički ojačati štićenika da lakše prebrodi apstinencijske krize i da bude psihički jači, te da se, nakon završetka rehabilitacijskog procesa, lakše odupre izazovima i da ostane stabilan apstinent nakon povratka u svoju sredinu. Terapija slobodnih aktivnosti je bazirana na različitim vidovima rekreacija, sportskim aktivnostima, posjetama različitim kulturnim i vjerskim događajima i slično.

Duhovna terapija je bazirana na religijama. Iako je osnivač Centra Islamska zajednica, ipak, od prvog dana rada Centra, nije postojala vjerska isključivost u pogledu vjerske pripadnosti štićenika koji se liječe u našoj Ustanovi.

U Centar se primaju štićenici različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti i duhovna terapija im se organizira prema njihovom slobodnom odabiru religije. Ovakvim pristupom rješavanju problema ovisnosti Islamska zajednica je pokazala svu širinu svoga djelovanja i svjesnost opasnosti i veličine problema ovisnosti kako za ovisnika kao jedniku, tako i za njegovu porodicu i širu društvenu zajednicu.

U najvećem broju slučajeva, vjera je nešto čemu naši štićenici ranije nisu posvećivali pažnju, odnosno, osim u rijetkim slučajevima, nemaju potrebna znanja iz tog domena niti su praktikovali vjeru i vjerski način življenja. Tokom boravka u Centru, štićenici steknu neophodna znanja o vjeri i obredoslovlju i steknu naviku prakticiranja vjere. Dakle, duhovna terapija ima i svoj edukativni karakter.

Prema našim dosadašnjim iskustvima, religioznost i duhovnost uokvireni u program duhovne terapije su upravo elementi bez kojih rehabilitacija ovisnika ne bi bila kompletna i sigurno ne bi davala tako dobre rezultate kakve inače postižemo. U okviru Centra, s obzirom na to da je većina štićenika islamske vjeroispovijesti, uređen je mesdžid u kojem se obavlja svih pet dnevnih namaza u džematu, organizira vjerska pouka za štićenike i druge vjerske aktivnosti. Džumu namaz štićenici obavljaju u nekoliko obližnjih džamija čime kod njih razvijamo i naviku odlaska u džamiju i komunikaciju sa džematlijama kako bi na taj način stekli osjećaj privrženosti džematu i razvili pozitivnu naviku redovnog odlaska u džamiju.

Duhovnost kao takva je vrlo važan segment ljudskog života. Duhovnost čovjeka ispunjava, umiruje dušu i pomaže u svakodnevnom životu. Isto tako, ovisnicima je duhovnost vrlo značajna u borbi sa ovisnošću koja je, u pravom smislu te riječi, velika i stalna borba sa samim sobom. U toj borbi, uz Božiju pomoć, uspijevaju da se izbore sa jednim od najvećih zala današnjice, sa ovisnošću o psihoaktivnim supstancama, odnosno narkoticima raznih vrsta što je, svakako, jedna od najvećih i najraširenijih pošasti današnjice.

Dakle, prema našim dosadašnjim iskustvima, možemo zaključiti da je vjera neophodan i nezamjenljiv segment u liječenju ovisnosti o psihoaktivnim supstancama.“