Preporuke Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije o obavljanju hadža i umre

“Hadž, umra i posjeta svetim mjestima su vjerski obredi za kojima žude svi muslimani iz bilo kojeg kraja svijeta. Kraljevina Saudijska Arabija vodi brigu o tome da svi muslimani ovaj vjerski obred što lakše obave. Postoje zakonske sankcije za one koji svojim postupcima prave neprijatnosti onima koji obavljaju hadž, umru i time narušavaju mirno obavljanje ta dva vjerska dina. Ovo ima svoje uporište u proglasu 17. konferencije ministara vanjskih poslova zemalja Islamske konferencije koja je održana u Jordanu 1408. hidžretske godine. Na toj konferenciji je potvrđeno da Vlada Kraljevine Saudijske Arabije vodi brigu o Dva sveta mjesta i da obezbjeđuje mir i sigurnost za one koji ih posjećuju. Tada je odlučeno da za dobro gostoprimstvo hadžija i i što lakšeg obavljanja hadža treba da dolazak bude za sve hodočasnike organiziran čime će se obezbijediti da im bude ugodno u uslugama koje im obezbjeđuju nadležne službe u Saudijskoj Arabiji. Kraljevina Saudijska Arabija ne dozvoljava da bilo ko ističe političke ili mezhebske parole i time da remeti blagosti mirnoću za ostale koji obavljaju hadž ili umru. Svi muslimani trebaju voditi brigu o osjećajima svoje braće kao i duhovnosti i specifičnosti ovog mjesta. Proglas također potvrđuje da sve zemlje članice Islamske konferencije trebaju da sarađuju sa Vladom Kraljevine Saudijske Arabije u svemu onome što je potrebno za realizaciju adekvatne procedure i obezbjeđenja punog konfora za one koji posjecuju Sveta mjesta.“