Sanel-ef. Hodžić: Kur'anski savjeti vlastima

Sanel-ef. Hodžić, imam u džematu Donja Obodnica, nedavno je održao  hutbu na temu “Kur'anski savjeti vlastima”.

Hutbu prenosimo u cijelosti:

Hvala Allahu na svim blagodatima. Salavat i selam neka je na Božijeg poslanika Muhammeda, a. s. na njegovu časnu porodicu i ashabe. Allahov mir neka je na sve poslanike, na sve šehide, na sve evlije, na sve vakife, na sve muslimane ma gdje bili i živjeli. Amin.

Savjet kandidatima na izbornim listama

„Postavi me: – reče (Jusuf, a. s.) – “da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan.”(Jusuf, 55.)

Kur’an ističe četiri osobine kandidata na izbornoj listi. Iz ajeta se vide jasni motivi za kandidaturu i kompetencije kandidata. Prvo, jasna želja i opredijeljenost za angažman, “postavi me”. Drugo, svjesnost i odgovornosti da on treba da se brine o općem dobru o “stovarištima u zemlji”.

Treće, kaže Jusuf, a. s. i navodi svoje kompetencije i kaže: “Ja sam čuvaran.” Čuvaran znači pošten, povjerljiv i odgovoran prema resursima svoje zemlje. Suprotno od toga je da on nije rasipnik. Čuvanje resursa njegove zemlje je njegova briga, kao što se kaže u prethodnom stavku.

Četvrto. Znanje. Znanje o upravljanju javnim dobrima je također ključna kompetencija iz ovog Jusufovog CV (si via). Njegovo znanje o izazovima sa kojima se zajednica susreće. O 7 godina velike blagodati, a zatim 7 godinama velike gladi. Znanje je kao kruna koja dolazi na iskazanu želju nekog kandidata da se bori za narod. Njegova briga i poštenje će doći do izražaja ako ima potrebnog znanja. Zato su sve četiri ove kur’anske karakteristike izuzetno važne.

Savjet biračima

“Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravedno sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.”(En-Nisa, 58.)

Iz ovog ajeta se zapovijeda skupini ili biračkom tijelu koje bira određenu osobu za značajnu funkciju, a u našem slučaju je to narod, da biraju one koji su dostojni uloge za koju se biraju. Sam odabir između više kandidata, sama selekcija kandidata je svojevrstan sud i suđenje.

Ovaj je dobar, drugi je bolji, treći je najbolji. I na ovom suđenju treba pravedno suditi. Iskreno govoriti. Dobro se obavijestiti i upoznati sa kandidatima po preporukama, maločas citiranog 55. ajeta sure Jusuf.

Savjet građanima (onima koji su izašli na izbore i onima koji su apstinirali)

„O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.“(En-Nisa, 59.)

Jedan od općih principa koji se odnose na vlast jeste i da se bude lojalno izabranom vladaru. Demokratsko je pravilo kada se vlast, izabrana na dostojanstven način, poštuje prihvati i s njom sarađuje.

Savjet liderima i izabranim vođama

Svijest o Bogu

“Zar ti ne znaš da je Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji…” (El-Bekare, 107.) Vođe trebaju znati da je apsolutna vlast samo kod Allaha, dž. š.

Djelimična ovosvjetska vlast je Njegov dar onome kome On hoće: „Reci: „O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!“ (Ali Imran, 26.)

Odgovornost prema ljudima, pažnja i ne oholiti se:

„Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.“ (Ali Imran, 159.)

Savjet onima koji ne budu izabrani na odgovorne funkcije

Jedan od vrlih ashaba, Ibn Mes’ud, veli: „Nekada čovjek poželi rukovodeći položaj ili uspjeh u trgovini, pa ga se Allah sjeti na sedmom nebu i rekne meleku: „Odvrati to od njega (onemogući ga da to postigne), jer ako mu olakšam da to postigne, zbog toga će ući u džehennem.“

Onda taj počne pomišljati koji od komšija ga je omeo i to mu uradio, a sam Allah mu je to onemogućio!“ (Ebu Davud)

Molim Allaha da primimo ove savjeti i uzmemo pouku. AMIN!

(Preporod.info)