Savjetovanje: Imamski poziv u kazneno-popravnim domovima

Na savjetovanju su podneseni stručni referati o temama koje predstavljaju okosnicu rada imama sa zatvorenicima. Šef odjela za posebne vjerske programe Ibrahim Ahmetagić upoznao je prisutne sa ciljevima savjetovanja, istakavši da je Odjel kojim rukovodi prethodno utvrdio realno stanje na terenu i detaljno analizirao prioritete i izazove budućeg djelovanja imama u kazneno popravnim zavodima. 

Dr. Almir Fatić, profesor tefsira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, upoznao je imame sa jedinstvenom kur'anskom vizijom čovjeka, te naglasio imperativ naučnog i intuitivnog sagledavanja fundamentalnih karakternih i psiholoških odrednica čovjeka. Psiholog Remzija Šetić je, na osnovu stručnih i iskustvenih saznanja, iznio zanimljiva saznanja o tome kako ostvariti uspješnu komunikaciju sa poremećenim ličnostima, te na koji način omogućiti zatvorenicima da nakon izdržavanja kazni i rehabilitacije ostvare kvalitetnu resocijalizaciju. Profesorica sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Vildana Pleh imame je educirala o  pravnoj i zakonskoj regulativi u pogledu zaštite pojedinca i društva. Predložila je imamima da budu aktivni sudionici u pokretanju procedura izmjene zakona i pravilnika koji regulišu ovu oblast kako bi zatvorenici ostvarili svoja vjerska prava. 

Sastanak sa imamima koji obavljaju imamski poziv u kazneno-popravnim zavodima

Meho Šljivo, šef odjela za hatabet, vaz  i iršad sažeo je osnovne poruke sa savjetovanje, prokomentarisao prijedloge imama iznesene u diskusijama i najavio konkretne aktivnosti Islamske zajednice za naredni period. U svom obraćanju je apostrofirao značaj sistemskog rada na ovom planu i uključivanja svih organa zajednice u pružanju adekvatne podrške i pomoći imamima koji su u misiji afirmacije dobra u Kaznenono popravnim domovima. Savjetovanje je izazvalo iznimno interesovanje i aktivno učešće  imama koji su ponudili i niz konkretnih prijedloga za unapređenje svoje misije i rada u Kazneno popravnim domovima. Najavljen je dvodnevni seminar koji će biti organizovan naredne godine i predložena je izrada Priručnika za rad imama sa zatvorenicima koji bi pored teorijskih tekstova sadržavao i praktična iskustva imama sa terena.

Na savjetovanju je istaknuto da Odjel za posebne vjerske programe na čijem je čelu Ibrahim ef. Ahmetagić sa svim dosadašnjim aktivnostima, inicijativama i programima pruža značajnu i korisnu podršku imamima koji se u svom misijskom radu suočavaju sa velikim izazovima  i potrebama kreativnog i inovativnog djelovanja.