Sevdalinka kao istinska i univerzalna umjetnost

 

 U Podgorici je, 24.01.2015.g., u organizaciji CEKUM-a, Cen­tra za oču­va­nje i raz­voj kul­tu­re ma­nji­na Crne Gore, održan naučni skup o tradicionalnoj narodnoj pjesmi sevdalinki. O postanku, ljepoti, te očuvanje ove naše pjesme, koja se ubraja među najljepše i najvrjednije muzičke i književne rodove u svijetu, govorili su stručnjaci za etnomuzikologiju, književnost, folkloristiku, muzičari, urednici radio i tv programa, akademici, kao i drugi istaknuti javni djelatnici vezani za poznavanje ove oblasti.

-Sev­da­lin­ka je istin­ska, tra­gič­na i uni­ver­zal­na umjet­nost – bol ko­ja pje­va i kao ta­kva ona je kul­tur­ni dra­gulj ko­ji   bo­lje ko­ti­ra u svi­jetu, ne­go ov­dje kod ku­će, – re­kao je u uvodnoj besjedi rukodilac CEKUM-a prof. dr. Der­viš Sel­ha­no­vić.

             Po­red pro­fe­so­ra Sel­ha­no­vi­ća, na na­uč­nom sku­pu pod na­zi­vom „Sev­da­lin­ka bol ko­ja pje­va” go­vo­ri­li su i prof. dr Slobo­dan Jer­kov, et­no­mu­zi­ko­log, prof. dr So­nja To­mo­vić- Šun­dić, mr. Su­ljo Mu­sta­fić, prof. dr. No­vak Ki­li­bar­da, istaknuti muzičar Lju­bo Ke­šelj, , prof. Ed­mir Bal­gja­ti, aka­de­mik Sre­ten Pe­ro­vić, prof. Raj­ko Ce­ro­vić, prof. Al­mir Mar­ti­no­vić, Ca­no Đe­če­vić, ko­re­o­graf KUD „Bu­do To­mo­vić”, Mi­ćo Mi­ra­no­vić, ured­nik mu­zič­kog pro­gra­ma RTCG, Ivan To­skić, pi­sac ak­ti­vi­sta NVO, Bo­gić Ra­ko­če­vić, knji­žev­nik i aka­de­mik Zuv­di­ja Ho­džić, te učesnici iz BiH – mr. Enver Šadinlija i prof. Mehmed Bajraktarević.