Sjećanje na vodećeg turskog sociologa i politologa

Dana 6. septembra ove godine u 90. godini života umro je vodeći turski politolog i sociolog Šerif Mardin. Prof. Mardin rođen je u Istanbulu 1927. godine. Njegova majka kćerka je poznatog osmanskog reformatora iz 19. vijeka Ahmed Dževdet-paše. Dodiplomski studij završio je na Univerzitetu Stanford u SAD. Magistraski rad iz međunarodnih odnosa stekao je na Univerzitetu Johns Hopkins, a doktorat opet na Stanfordu. Predavao je na turskim univerzitetima Ankara, Boğaziçi, Sabanci i Šehir. Na Univerzitetu Washington deset godina je bio šef Odsjeka za islamske studije.

Bavio se pitanjima geneze osmanske misli, modernizacije, odnosa religije i politike u 19. i početkom 20. vijeka. Najpoznatija djela na engleskom jeziku su mu:The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish Political Ideas (Geneza mladoosmanske misli: studija o modernizaciji turskih političkih ideja), Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2000; Laicism in Turkey (Laicizam u Turskoj), İstanbul: Konrad Adenauer Foundation Press, 2003; Center and periphery in the Ottoman Empire (Centar i periferija u Osmanskom carstvu), New York: Syracuse University Press 2005; The nature of nation in the late Ottoman Empire (Priroda nacije u kasnoj Osmanskoj carevini), Leiden: ISIM, 2005; Religion, society, and modernity in Turkey (Religija, društvo i modernost u Turskoj), Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006.

Naučni doprinos prof. Mardina i njegovi studenti bitno su obilježili tursko istraživanje fenomena modernosti.

Slikovni rezultat za Serif mardin+photo