Sunijsko-šiijski dijalog

Da li će obje strane uzeti kao osnov dijaloga nadu, razumijevanje, toleranciju i kompromis ili će kao osnov poslužiti netolerancija, predrasude, fanatizam, agresivnost i politička, vjerska i svaka druga kratkovidnost, zavisi samo od sunnija i šiija, na individualnom i institucionalnom nivou. Sigurno je da će posljedice izbora snositi i jedni i drugi. Druge nije briga kakav će izbor napraviti, niti ih je ikad i bilo briga. Dakle, ozbiljan i iskren dijalog između sunnija i šiija je nužan i što se prije pristupi produktivnom vođenju djaloga to bolje.

Na fasadi, u dva najstarija dijela Poslanikove, s.a.v.s., džamije nalazi se 49 kaligrafskih oktagona na stropu, iznad stubova. Na njima je upisan sljedeći tekst: na jednom je ispisano „mašaAllah“, na dva „Allah“ i „Muhammed“, na 30 je ispisano 30 najistaknutijih ashaba Poslanika, s.a.v.s., na četiri su ispisana imena četverice imama priznatih sunnijskih pravnih škola, na 12 su ispisana imena 12 šiijskih imama. 

Trenutna situacija u muslimanskom svijetu pokazuje da nijedna strana nema šta izgubiti ovim procesom, dok s druge strane mogu veoma mnogo da dobiju. Čudno je da većina nas poziva, i aktivno učestvuje u dijalogu sa kršćanima, jevrejima, budistima… što je neosporno pozitivno i za svaku pohvalu, ali s druge strane, s podozrenjem i prezirom razmišljamo o dijalogu sa onima koji sa nama dijele isti Kur’an, Poslanika, Gospodara, Kiblu i najveći dio sržnih religijskih vjerovanja, prakse i vrijednosti. Sunnije i šiije imaju mnogo više zajedničkih stvari nego što se čini na prvi pogled. Ono što nas zbližava i ujedinjuje je brojnije od elemenata koji nas u ovom trenutku razdvajaju i djeluju na naše međusobno otuđenje. Stvari koje negativno djeluju na jedinstvo, trebaju biti studiozno ispitane, i predstavljenje široj društvenoj zajednici. Ukoliko glavne, i najvećim dijelom neosnovane predrasude, budu prevaziđene sa obje strane, ukoliko politika manipulacije, koja je nastavak komplikovanih historijskih procesa bude svedena na minimum i ukoliko teorijska i pravna razilaženja budu posmatrana u duhu shvatanja razlika kao blagodati, tada nam ostaju samo suštinske vjerske osnove koje su iste za obje grupacije i koje su s namjerom marginalizirane i vrlo često tendenciozno usmjerene ka odbrani vlastitih stavova i političkih stajališta.

Neki od fundamentalnih principa koji treba da sve muslimane drže na okupu su: vjerovanje u jednog Boga, slijeđenje Kur’ana i savršenog poslaničkog primjera, jedinstvo svih muslimana na globalnom nivou, nepovrjedivost i svetost života, časti, imetka svakog muslimana, socio-ekonomska jednakost, sloboda, ljudsko dostojanstvo, obrazovanje, sigurnost, tolerantnost, otvorenost ka novim saznanjima i napretku svake vrste, zajedničko nastupanje prema vanjskim i unutrašnjim neprijateljima islama i muslimana, itd. Ukoliko ovi principi, sa svojim pozitivnim teretom, budu udruženi sa iskrenošću, transparentnošću i dobrom voljom sa obje strane, postoji mogućnost formiranja izuzetno čvrste i kvalitetne platforme za dijalog sunnija i šiija. Revitalizacija i realizacija ovih principa bi trebala da bude podloga svakog budućeg međusobnog dijaloga. Znakovit primjer velikih ljudi dobre volje, spremnih na požrtvovanost i dijalog, nalazi se na zidovima Poslanikove, s.a.v.s., džamije u Medini. Na fasadi, u dva najstarija dijela Poslanikove, s.a.v.s., džamije nalazi se 49 kaligrafskih oktagona na stropu, iznad stubova. Na njima je upisan sljedeći tekst: na jednom je ispisano „mašaAllah“, na dva „Allah“ i „Muhammed“, na 30 je ispisano 30 najistaknutijih ashaba Poslanika, s.a.v.s., na četiri su ispisana imena četverice imama priznatih sunnijskih pravnih škola, na 12 su ispisana imena 12 šiijskih imama. Naravno, imena 12 imama su ispisana u kontekstu njihove pripadnosti Ehlu-l-bejtu, Poslanikovoj časnoj porodici, ali oni su zajednički kohezivni faktor za sunnije i šiije, budući da im obje strane pridaju izuzetno veliku pažnju i značaj. Jasno je da ovi natpisi ne služe samo u dekorativne svrhe. Oni označavaju implicitni poziv svim posjetiocima, širom muslimanskog svijeta, iskazuju dobrodošlicu u Poslanikovu, s.a.v.s., džamiju i ukazuju na izvorno islamsko određenje umjerenosti, strpljivosti, dijaloga, uzajamnog poštovanja i intelektualne otvorenosti koja treba da karakterizira svakog muslimana, bez obzira kojem određenju pripadao.

Ova kaligrafska djela su nastala u kasnijem osmanskom periodu i preživjela su sva proširenja i renovacije. Mogla su biti veoma lahko odstranjena, ali razumijevanje i umjerenost su prevladali nad ekstremnim, krutim i netolerantnim ubjeđenjima i vjerovanjima, i zbog toga, odgovornima od vremena Osmanlija, pa do savremene saudijske vladavine, treba odati priznanje. Neka primjer iz Poslanikove, s.a.v.s., džamije bude polazna tačka ka postizanju međusobnog razumijevanja, dijaloga, jedinstva, a sve s ciljem kako bismo potomstvu mogli ostaviti u naslijeđe kvalitetne primjere aktivne saradnje i istinskog bratstva između svih muslimana, bez obzira kojoj grupaciji pripadali. Većina ovih kaligrafskih djela je poredana bez utvrđenog logičkog slijeda ili sistema, ukazujući na potrebu prevazilaženja trivijalnih nesporazuma i konflikata, u isto vrijeme promovirajući plemenite ciljeve i interese islamske pravovjernosti i istine koja je karakteriše.