Vlada entiteta Federacije donijela Uredbu o izračunu i usklađivanju najniže plate

Date:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na sjednici Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plate i usklađivanje najniže plate.

Najniža plata u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plate koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu, saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

U iznos najniže plate ne ulaze uvećanja plate koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Najniža plata radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Najniža neto plata ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plate u FBiH. Vlada Federacije BiH će odlukom, u skladu s članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plate za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plate se primjenjuje na platu za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan uredbom.

Pravo na najnižu platu, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu platu samo u slučaju kada je plata radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu, niža od najniže plate utvrđene ovom uredbom.

Poslodavac ne može koristiti najnižu platu koju utvrđuje Vlada ovom uredbom niti najnižu satnicu koja bi se izračunala na osnovu najniže plate, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene najniže plate, za obračun plate, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku čija je plata viša u odnosu na najnižu plaću, utvrđenu ovom uredbom.

Najniža plata za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar – septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plate za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa ESV-om, minimalna plata za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu.

U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da bi najniža plata, utvrđena u skladu sa ovom uredbom, u 2022. godini iznosila 543 KM neto (55 posto od 987 KM – prosječne neto plate u periodu januar – septembar 2021. godine). Ovakvom uredbom štiti se socijalna sigurnost radnika, pojednostavljen je poslodavcu obračun iznosa najniže plate jer se iznos najniže plate utvrđuje odlukom Vlade u tekućoj godini i primjenjuje se u cijeloj narednoj godini, za razliku od dosadašnjeg načina utvrđivanja najniže plate posebno za svaki mjesec, ovisno o broju radnih sati tog mjeseca. Kao prednost istaknut je i pojednostavljen sistem nadzora Porezne uprave FBiH kao i nadležnih inspekcija.

(Preporod.info)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related