Značaj teorije polariteta | Preporod.info

Za jezičko značenje pojma fikh se kaže da je razumijevanje, ali u razumijevanju jezika kod preciznih jezičkih stručnjaka postoji razlika između termina fehm, ilm i fikh. U arapskom jeziku i Kur’anu Plemenitom termin fikh se koristi za duboka i precizna pitanja, kojima su potrebna razlaganja, pronicanja i kontempliranja, dok se razumijevanje (fehm) i znanje (`ilm) koriste za bilo šta što je dosezljivo i razumljivo. Navest ćemo primjer kako bi uvaženom čitateljstvu bila jasna razlika između fikha i `ilma. U suri El-Munafikun je objavljeno:

– Oni govore: “Ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova Poslanika, da bi ga napustili!” A nebesa i Zemlja su Allahova, ali licemjeri neće da shvate.

– Oni govore: “Ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg!” A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.

Počinjemo s drugim ajetom gdje Allah njima poriče znanje stvari koje su jasne i otkrivene. Ove riječi sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg, izrečene su od strane Abdullaha b. Ubejja b. Selula, gdje je izrazom jači on ciljao sebe, a izrazom slabijeg Allahovog Poslanika, s. a. v. s., i plemenite ashabe.

Ovaj govor poriče činjenično stanje, jer je Medina bila u vlasti Allahovog Poslanika i da mu on nije dozvolio ulazak u grad, Abdullah b. Ubejj ne bi mogao ući. Zbog toga, zanijekano im je očigledno (po)zna(va) nje, dok se u prvom ajetu govori o riznicama nebesa i Zemlje, nevidljivoj pojavi koja je potrebna razlaganja, kako bi čovjek shvatio neophodnost vjerovanja u Božije gospodarstvo ovim riznicama te njihovim obdarivanjem Allahova Poslanika, a nikako zabranjivanjem.

Zbog toga, u prvom slučaju upotrijebljen je termin fikh zbog potrebe analize, promišljanja i detaljnog razmatranja, dok je u drugom slučaju korišteno poricanje znanja, koje je bilo očigledno i istaknuto.

Duboko promišljanje i ispravno razumijevanje

Dakle, pod fikhul-mizan (raspoznavanjem mjerila) podrazumijevamo duboko promišljanje i ispravno razumijevanje, ustanovljeno na analizi, razlaganju i razjašnjavanju u svemu što je vezano za mjerila, (a ne samo i zasebno saznanje, razumijevanje ili dosezanje istih) za što je nesumnjivo potrebna sveobuhvatna spoznaja arapskog jezika, njegove gramatike, sintakse, stilistike, sintaksostilistike, semantostilistike i tropike, uz dodatak pomoćnih znanosti koje nam pomažu u razumijevanju, i to starijih poput logike i apologetike u velikoj mjeri, te savremenih promatranja sociologije, filozofije, ekonomije, čak u nekim pitanjima matematike i sl.

Usljed prisustva ovog poznavanja, moći ćemo razumijevati ova mjerila, ali isto tako i praktikovati ih, okoristiti se, te aktuelizirati Kur’an njegovim propisima, načelima, idejama, zakonima i svime što obuhvata. Ovo je ciljano terminom fikh.

El-mizan (vaga, mjerilo, kriterij) kao što sam spomenuo u prijašnjim predavanjima, jeste ono što je ciljano mjerilima izvedenim iz Kur’ana i sunneta za svaku aktivnost, skupinu ajeta i svaki šerijatski propis koji posjeduje svoju težinu i mjerilo. Spomenuli smo da el-mizan obuhvata mnoga značenja, ali ovdje je ciljana posebna kvaliteta mjerila za određeni tekst, propis, poglavlje, aktivnost, skupinu. Dalje, kada određujemo mjerilo, neophodno je da poznajemo snagu svakog propisa kroz mnoge ajete koji ukazuju i naizgled na nejednakost između određenih pravila.

Obostrano, a ne jednostrano raspoznavanje

Mjerilo, dakle, obuhvata i poznavanje težine koje daje odgovor da li je nešto slabije ili jače, kao mjerenje na dva tasa vage. Potrebni smo onog što se naziva nezarijetu-š-šef ’ati – teorija polariteta, što je, zapravo, utemeljeno na mjerilu i označava postojanje para za sve u svemiru: “Neka je hvaljen Onaj Koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!” Ne samo čovjek i životinja, nego i ono što je neživo, materija, energija, sve u ovome svemiru ima svoj par. Stanice čovjekova tjela imaju 46 hromosoma, odnosno 23 hromosomska para. Ovo je Allahovo stvaranje, uspostavljeno na parovima.

Šerijat objavljen čovjeku vodi brigu o ovome, uspostavljen je na paru – ovaj i budući svijet. Dakle, obostrano, a ne jednostrano raspoznavanje. Jednostrano je kada bismo gledali samo na jedno, ili ovaj ili budući svijet. Postoji siromaštvo koje se toleriše u islamu, ali s uspostavljenim granicama, tako isto i bogatstvo prihvaćeno, ali s granicama. Sve je u paru, dobro i loše, istina i neistina, sve je sastavljeno od dvoje, a ono što je jače od dvoje spoznajemo vaganjem.

žZnačaj teorije polariteta, o kojoj sam pisao, jeste i u rješavanju problema u islamskom zakonodavstvu, prilikom kontradikcije i preferencije što su spominjali učenjaci islamske pravne nauke, Allah im se svima smilovao. Kada bismo izgradili ideju raspoznavanja mjerila, čak i teoriju polariteta, pitanjima zvanim kontradikcija i preferencija došao bi kraj te shodno tome, potrebni smo mjerila. Dakle, mjerilo – težina – spoznaja jačine – vaganje kojim se dolazi do raspoznavanja mjerila i suda o njima.

Presuda se može donijeti samo ako se ono što treba vagati pokaže. Meni je dozvoljeno donošenje suda između dvije strane samo ako ih saslušam, zatim vagajući argumente ustanovim koja strana ima ispravan, a koja neispravan stav, ili koja je bliža istini, a koja laži. Ukoliko saslušam samo jednu stranu, ma koliko god bila ona kojoj je nepravda učinjena, mogu pogriješiti, jer može biti da je drugoj strani učinjena veća nepravda i da je onaj prvi, zapravo, nepravednik. Dakle, pravilo uravnoteženog mjerenja je u svemu, a ustanovljeno je kroz raspoznavanje mjerila.

Spoznaja ovih praktičnih koraka

Cilj raspoznavanja mjerila jeste spoznaja ovih praktičnih koraka za ostvarivanje temeljnog rezultata koji želimo postići, a za cilj ima raspoznavanje uravnoteženosti. Allah je htio da cijeli svemir bude u ravnoteži: “I učinili da na njoj sve s mjerom raste.” Čovjek je, na veliku žalost, onaj koji unosi nered u ovaj sklad. Insekti, zmije, i sl. koje smatramo štetnim imaju veliku ulogu. Svako ima svoju ulogu. Svaki atom ovog svemira, sve životinje, kopnene, vodene imaju svoju ulogu.

U Americi, usljed ogromnog graktanja i prisustva velikog broja ptica lovom su iskorijenjene, a nakon određenog vremena pojavio se veliki nedostatak u toj okolini, jer je uloga tih ptica u održavanju zemlje i uklanjanju mnogih problema koji su bili prisutni na njoj, bila velika. Drugo, uklanjanjem onoga što je prema njihovom rezonovanju bilo štetno, izazvana je još veća šteta.

Zbog toga, Allah, Uzdržavatelj svjetova, ovu neuravnoteženost pripisuje čovjeku, kada kaže: “Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On dâ da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili.” Metež, šteta, problem, kriza, sve to obuhvata riječ nered. Zbog čega? Zbog onoga što ljudi rade.

(IIN Preporod)